Муххал ххуллий дахханашивуртту дуллан най бур

Апрельданул 3-нний Дагъусттаннал БакIчинал КIанайма Владимир Васильев СКЖД-лул хъунама Владимир Пястоловлущал архIал Ухссавнил Ккавкказуллал Муххал ххуллийх рельсирдайх лагайсса автобусрай лавгунни МахIачкъалалия Дарбантлив.


Региондалул каялувчинащал архIал бия Дагъусттаннал ХIукуматрал председатель Артем Здунов, ДР-лул экономикалул министр ХIусман ХIасбулатов ва цаймигу.
СКЖД-лул хъунаманал хъиривчу Захар Адамовлул республикалул каялувчинахь бувсунни Тарки станциялул тагьардания. Яла автобусрал салондалуву батIаву хьунни, В. Васильевгу, В. Пястоловгу гьурттуну.

Ххал бивгьунни поездру архсса ва гъансса шагьрурдайн заназаврил хIалкьазия, вагондалул парк цIу буккан баврил масъала, хъус ду­ххаву гьарза бансса чаранну. Ихтилатчитурал бусаврийн бувну, Ухссавнил Ккавкказуллал муххал ххуллул хъунмасса кIану бугьлай бур Дагъусттаннал экономика лядуккан даврил ххуллий.

Республикалий, агьалинал тавакъюрайн бувну, МахIачкъала-Дербент маршрутрай дукIу 2 поезд ххи бувссар. ЦIанасса ппурттуву 5 чут поездирттал занай бур.
Дарбантлив бивсса чIумал, Дагъусттаннал БакIчи ва СКЖД-лул хъунама лавгунни вокзалданийн ва муххал ххуллул тарихрал музейравун. Яла миннал жавабру дуллунни журналистътурал суаллахьхьун.

ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул