Элмулул ва инсаншиврул лахъазан

Чансса бакъар жула Дагъусттаннал хъунмур никирал дянив, зунттал билаятрал кIанттая бувкIун, хъуни-хъунисса шагьрурдай кIулшивурттугу ларсун, цайнува цивппа бюхттулсса шачIанттайнлавхъсса вакилтал.Ва макьалагу хас дан ччай бур ца мукунсса жула миллатрал хъуначунан, щалва Дагъусттаннайгу, мунил кьатIувгу бусравсса хIакин, медициналул элмурдал доктор, ДГМУ-рал профессор ХIажиев ХIажи Апаннинал арснан.


Залму АьбдурахIманова
ХIажиев ХIажинал хъунама уссу­гу, профессор, аьпа бан цал, Хайруттин ХIажиевгу щалагу илданийх цIа дурксса терапевт ия. КIиягу Дагъусттаннал медициналуву агьамсса кIанттурду бувгьусса ххаллил­сса хIакинтал бур.

Гьашинусса шин ХIажи Апа­нниевичлул 80 шинал юбилейрал шингу хъанахъиссар. Увну ур ХIажи 1938 шинал Хьур­ттал шяраву. Ванал ппу Апанни Да­гъусттаннай тани хъанахъи­сса иширттая хавар бусса, чантI увкусса инсан ивкIун ур. Яхъа­най ва зий ивкIун ур ппу Буйнакскалий. Цаппара хIаллава билаятрай репрессиярттал мугьали сукку хьувкун, Апаннигу мунил гужирахьхьун къаиривну къаливчIун ур.

Амри Шихсяидовлул ХIажи хIадур уллай ивкIун ур Москавуллал МГУ-лул тарихрал факультетрайн уххан.

Ванал кулпат Аминатлун чIявусса ккавккун бур, чин макь ккаккан къадурну, щихьчIав лергъ къаувкуну, арсру ччаннай бацIан баннин.
«ТачIав дакIния къадуккай, ппугу, «халкьуннал душманни» куну, увцуну лавгун, нава аьсив­сса ниттищал ливчIсса чIун. Хъама­къаритай, нава дарсирайн лавгун, кIива зуруй занайгу ивкIун, яла ссутнил чIун гъан хьуну, зунттаву дяркъу хъанан диркIукун, ниттил: «Гьа­ссар. Тти шава щяикIу», — куну, дарсирайн къалавгсса чIун. Га бивкIун бур, ттул ччаннай лаххансса ус дакъану, ниттил учкъулалийн къагьан ан пикри був­сса иш. Тай шиннардий, щархъавусса халкьунная ласайсса налогру дакъасса, репрессиялухун багьминнал кулпатирттаягу ца ххишаласса налог ласайва.

Сайки 25 шинал хьхьичIра ХIажинал ххал диргьу­сса азар, Европанал хIакинтурал дур­сса хъиривлаявур­ттая махъ дунияллул хIакинтуран кIул
хьуну дур.

Хъиривмур шиналгу мукуна гьан увра ниттил гава цалчинмур классравун. Дяркъу хъанан диркIукун, ниттил, ттул ччаннай дакьайгу дурну, цила ус лар­ххун тIайла увкра. Цаппара зурдардивун, дакIний бур, ттунна цалчин нава заллусса ус машан ларсун, гайгу ларххун, ххарил лехлай дарсирайн нанисса чIун. Ттущал архIал личIи-личIисса шиннардивусса оьрчIру дуклай бикIайва. Ккашилсса, ччатI биял къахъанахъисса чIунну дия. Га ца жул кулпатрансса, ттун­сса захIматшиву дакъаяча, гай дия на кунма­сса цинявннаннагу жапасса, букан ччатI ба­къасса шинну», — дакIнийн бутлай ур ХIажи.

Хъунама уссу Хайруттин, медициналул институтрал тIай­ла увккун, ЧIяв зузисса чIумал, мунал увцуну, чIивисса ХIажи кIиккугу цаппара хIаллай дуклай ивкIун ур. Яла махъ, Гъумук 5-мур классгу къуртал бувну, Хайруттиннул цачIана МахIачкъалалив увцуну ур. ЦIубакIрай ва дуклай ивкIун ур 11-мур школалий, яла – 5-мур школалий. Цувагу тарихрал дарсирах хъунмасса гъира буну, хъинну мунихух лавгун икIайсса ивкIун ур. Ванахь тарихрал дарс дихьлайгу ивкIун ур жуна чIявучин кIулсса ва бусравсса тарихчи, академик Амри Шихсяидов. Ванал ва хIадур уллай ивкIун ур МГУ-лул тарихрал факультетрайн уххан.

Паланг мазгу лав­хьхьуну, дарс дихьлай ивкIун ур Алжирнал медициналул университетраву

Ххаллил­сса кьиматирттай школа къуртал барчагу, буттаймур «аьй» сававну, билаятрай хьхьичIунсса вузравун кьамул къаувну ур. Хъунама уссу най уна ХIажинахь маслихIат буллай ивкIун ур хIакин хьун. Варив ялагу тарихрал элмулухун агьан гъирарай ивкIун ур. ХIакиннал пишалух дакI лаглай дакъанугу, ­уссих вичIи дирхьуну, буллуну бур чагъарду медициналул институтравун. Шиккугу дуклай ивкIун ур марцIсса ххювардай. Таний­сса ДГМИ-лул ректорну ивкIсса Нагорныйл итталунгу къаагьну къаливчIун ур кIулшивурттал цIаний дарсдихьултращал «бястлий уккайсса» студент. Институтгу къуртал бувну, студентътал личIи-личIисса кIанттурдайн зун тIайла буккайни, ректорнал ХIажи цува зузисса кафедралийн уцин ччай бивкIшиву яла ашкара хьуну бур.

«Зунттаву дяркъу хъанан диркIукун, гьа­ссар, тти шава щяикIу куну, ниттил на учкъулалийн къагьан увнува ивтунав. Ххал барча, къагьан аврил сававнугу диркIун дия ттул ччаннай лаххансса ус дакъашиву».

Зун ивкIун цаппара хIалла­ва ванан пикри хьуну бур аспирантуралувун уххан. Ма­хIачкъалалив хасъсса чагъарду кьамул бай­сса комиссиялул председательну ивтсса Хайру­ттиннул, цаппара ишру сававну, уссихь тавакъю бувну бур га шинал ссавур дурну, хъиривмур шинал уххан. СсаячIав нигьа­къауслай аьдат­сса ХIажиналгу, лавгун Москавлив, тиккусса 1-мур мединститутрал аспирантуралувун документру буллуну бур. МарцIсса ххювардай экзаменнугу дуллуну, ахиргу ув­ххун ур дуклан. Цувагу агьну ур дунияллийх цIа ларгсса терапевт Александр Леонидович МясниковлучIан (ванал арснал арс, профессор Александр Мясников «Россия» телеканалданий медициналун хасъсса передача нани дурмари). Александр Мясниковлул каялувшиндаралу аспирантуралуву дуклан хъунмасса бахттилун ккаллийсса иш бивкIун бур.

Аспирантътурахьгу тикрал бувайсса бивкIун бур:«Зу хьхьичIва-хьхьичI хIакинталлу, ялару зу элмулул пишакартал», — куну.
Диссертация дуруччин хъунма хIал къаливчIсса чIумал А. Мясников ахиратрал хьуну ур. ХIасил, ХIажинал цала пиша бавхIуну бур къюкIлил ва инсаннал виваллил азардацIун. Ванал цалчинсса элмийсса публикациягу хас дурну диркIун дур «Гипертрафия миокарда у больных с коронарной болезнью» тIисса темалун. Ингилис мазрай дакъа, оьрус мазрай дуну тIий чIярусса жула хIакинтурал публикацияртту личIайсса диркIун дур дунияллун кIул къархьуну. Сайки 25 шинал хьхьичIра ХIажинал ххал диргьусса азар, Европанал хIакинтурал дурсса хъиривлаявурттая махъ дунияллул хIакинтуран кIул хьуну дур. Му дусса дур цIана гьарнал зума-ккарччулусса къюкIлил ишемиялул азар. ХIажи Апанниевич кIицI буллайгу ур, таний Совет билаятрай ингилис мазрахмур къулагъас чанну диркIун тIий, жула медицина лув лирчIун, тайнналмур хьхьичIуннай ларгшиву.

Аспирантура бувккуну махъ, уссих вичIидирхьуну, Ма­хIачкъалалив зун зана хьуну ур ХIажи. Цаппара хIаллава, Минзд­раврал жула хIакинтал Гъанмур Азиянавун тIайла буклай буну, ваналгу пикри бувну бур тихунай гьан. ДачIи ххишалагу шинуксса хIаллай палангнал мазгу лав­хьхьуну, Алжирнавун зун лавгун ур. Зий ивкIун ур Аран тIисса шагьрулул клиникалий. Тиккура, тайннал тавакъюрай, икьралгу чирчуну, дарсру дихьлай ивкIун ур медициналул университетраву. Ванащал архIал зий бивкIун бур Кубанавасса, Египетнавасса, Чехословакиянава­сса хIакинталгу.

Ми диркIун дур 70-ку шинну.  Чил хIукуматрай 3-4 шингу дурну, МахIачкъалалив зана хьун хьхьичI, унгу-унгуну элмулухун агьансса пикрилий, лавгун Москавуллал хъунмур библиотекалийн, цала ишла дувансса чан-кьансса литературалул сияхIгу салкьи дурну, икьрал дурну дур Боткиннул цIанийсса азарханалул центрданул лабораториялий гормонну ххал бигьлансса хъиривлаявуртту дуллан. Гикку дакъа къадиркIун дур таний регионнаясса хIакинтурал хъиривлаявуртту дуллансса шартIру.
— МахIачкъалалив нину ттухра ялугьлай душиву кIулну, чувчIав дакI къалаллай дикIайва. Ниттил ттухьва «Инсаннаща бан къашайсса бакъассар. Так захIматрая, дуккаврия нигьа­къаувсманал хьхьичIри дуниял тIитIайсса» тIисса махъругу оьр­мулухун ттула дакIниву бувгьуну най икIайссияв, — буслай ур ХIажи.

Докторнал диссертациягу ванал дурурччуну дур цал нину, хъирив кулпат ахиратрал хьуну махъ. Ванал бур ца душ ва кIия арс. Хъунмур душ Зулайхат, бутталмур ххуллу язи бувгьуну, медициналул аралуву зий бур. Апанни тIима арс экономистну зий ур ва Оьмар тIима арсгу цанма маэшат бумур пишараха зий ур. ЦIана ХIажинан цала хъунмур мураднугу чIалай бур дахьа дарсирайн лавгсса Оьмардул арснащал лакку мазрай гъалгъа тIий, цала ххисса чIун мунан хас дуллансса.

Зийгу ур ХIажи Апанние­вич жард къаувкуну Муххал ххуллул азарханалий. Медициналул аралуву зун ивкIния шинай ХIажи ХIажиевлул ттуршрахъул публикацияртту чирчуну дур. Ванал хIадур бувсса ва гьурттушинна дурсса луттирду хъинну ишлану буссар Аьрасатнал медициналул вузирдал студентътурал дянив. Ва ур ДР-лул лайкь хьусса хIакин, хIалал дурну дур чIярусса грамотартту ва барчаллагьрал ча­гъарду.
Муххал ххуллул азарханалийн ХIажи Апанниевичлущал хьунабакьин бувкIсса кьинигу ттун ва лявкъунни чил хIукуматирттаясса студентътурахь ингилис мазрай дарсру дихьлансса программалуха зий. ТIайлану бусан, ва бивкIун бур ванал цакьнивасса, хьхьичIма ректорнайнгума увксса, хиял. ДГМУ-лул цIусса ректор Сулайман Маммаевлул, кIулну ванал кьатIаллил хIукуматрайсса даврил опытрая, ванай бигу-бивхьуну бур ва бурж.

Укун цала пишалуву щалла дакIгу дирхьуну, хIакьинугу элмулул ясирнува ялапар хъанай ур чIявусса инсантуран ххуй-хъиншивуртту хьун дурсса, цимиягу къашайшалан цIуллушиву зана диртсса, цимирагу къумашиву рахIатшиврийн дуккан дурсса хIакин-терапевт, медициналул патриарх, Апаннинал арс ХIажи ХIажиев. Лажин кIялану лархъун дур ванал элмулул ва инсаншиврул лахъазан.

ХIурмат лавайсса ХIажий! ТачIав хьхьара къахьуннав вил вилламур цIуллушивугу!