ДакIру хъюлчай учин дурсса сурат

ДагъусттаннацIун дархIусса суратгу дагьну дур дунияллий яла хъинми суратирттал кьюкьлувун, личIи-личIисса билаятирттаясса 15 инсаннал сурат­ру дагьсса кьюкьлувун. Ми суратирттал темагу – хъиншивур.

П. Рамазанова
АцIния ххюягу инсан кка­ккан увну ур хъинбалартту буллай. МахIачкъалалия Къизилюртлив нанисса маршруткалийсса пассажирка, цила хьхьичIсса кресло ххябувккун ххал шайхту, сумкалува ххал ва ххалаххи бувккун, усттарну кресло бурухлай бур.

Гьаманки кресло бурухлахисса ва суратри дунияллийцириннал дакIру хъюлчай учин дурсса суратгу. ЧIявусса затру буслай бур ва суратрал: ххал ва ххалаххи сумкалува хIура къадувайсса хъамитайпа ххуйсса, лазилавкьусса хозяйка бушиву ва дакI хъинсса инсан бушиву.

Яла хъинминнун ккаллий­сса суратирттал кьюкьлувун дагьну дур Американавасса душнил суратгу: цуппа цIараща ххассал бувсса пожарныйнайн оьвкуну бур душнил 17 шинава, бувсса кьинилул шадлугърайн.
Дур гьар кьини 50 шярайхуккун укра ахттайнсса дувай­сса Дублиннаясса жагьилнал суратгу.

Хъинникьай хъиншиврия-хъинбаларттая бусласисса язи­сса суратирттавух дагъусттан хъамитайпалулссагу душиву.