Буссар тIий баллай, цуппамур къаккаклай

Тамансса хIал хьуна жула ЧIурттащатусса хъамитайпа Аьбдулкьадирова Субайбат Оьмарил душ Республикалул центральний азарханалий зий буссар тIий баллай, амма цуппамур къаккаклай.
Ахиргу, нава агьукун му зузисса кардиологиялул отделениялийн, хIалу хьунни мунищал кIул хьунсса ва ихтилат бансса.
Субайбат дакI хъун дакъасса, хIаласса, аьчухсса инсан лявкъукун, на хъиннува ххари хьура. Ва бур чIяву оьрчIру бусса (2 уссу ва 4 ссу) кулпатраву хъунма хьусса душ. Бувну бур, Ла­ккуй ЧIурттахь Оьмаров Оьмарил ва АтIал кулпатраву.
Дянивмур даражалул школагу бувккуну, бувххун бур Буйнакскалийсса медучилищалувун, къуртал бувну бур 1980-кусса шинал ЯтIул дипломрай.

Мува шинал бувххун бур Дагъусттаннал паччахIлугърал медициналул институтравун. Му къуртал байхту, бувххун бур интернатуралувун РКБ-лул кардиологиялул отделениялийн.
Кандидатшиврул диссертация дурурччуну дур чIявучин кIулсса лаккучу, медициналул элмурдал доктор, Хьуриятусса Апаннинал арс ХIажиев ХIажиначIа.

Ванил чивчуну бур 30-ннийн бивсса элмулул статьяртту ва монография. ЦIана Субайбат бур мединститутрал 5-6-ми курсирдай дуклакинахь терапиялул (виваллил азардал) дарсругу дихьлай, къашайшалтгу хъин буллай. Ва бур кафедралий доцентну.

Субайбатлул оьрмулул дусну хьуну ур КIямашатусса Исмяил. Бур вайннал дянив ца оьрчI ва ца душ. Арсен ур Аьрасатнал кинематографистътурал член. Арсеннул ларсъсса «КIилчинмур-ша» тIисса короткометраж фильм ккаккан дурну дур декабрь зуруй жула «Октябрь» кинотеатрдануву. ЦIана му зий ур Дагъусттанная­сса кIилчинмур кинораха. Сценарийгу цалва чичайсса бур. Душнин Аидан ниттил пиша ххуй бивзун бур, ккарччал хIакин хъанай, дуклай бусса бур медакадемиялул 5-мур курсирай.

Субайбатлун ххуйну кIулли лакку мазгу, цуппа шагьрулий хъунма хьусса бухьурчангу, бу­чIан байсса ва буккайсса бур «Илчи» кказит.
Ва макьала чичин хьхьичI на увхссияв чIумуйну кардиологиялул кафедралий каялувшиву дуллалисса профессор Хасаев АхIмад ЩайховичлучIан. Муналгу бувсунни ттухь Субайбат жула халкьуннащал кказитрайхчин кIул бан лайкьсса инсан ва хIакин бушиву, цила пиша ххуйну кIулсса бушиву.

Ванищал гъалгъа тIаву ца неъматну ихтилат банма тIа­аьнну бия: пар-пар тIисса яру, кIукI­лусса пиш, иминсса гъалгъа.
Жувагу чIа учинну вай чаннасса интнил гьантрай Субайбатлун цила дакIнин лавхьхьусса бутIа, ххари-шадсса кьинирду!

ХIусайн Давыдов,
ш. ЧIурттащи