Театрданул гьанулул ца чаруну ивкIссар Исмяил

Гьашину Дагъусттаннал халкьуннал аьртист Балугъов Исмяиллун хъанай дур 110 шин. Кьулку шиннардия айивхьуну, Лакрал театр Гьанжилив бизаннин (1971 ш.), театрданул хьхьичIунми аьртистуравасса цану икIайва Исмяил.


Цала Аьли АйдаевлучIа кьадиртсса чичрурдаву ва буслай ур: «На 1926-ку шинал комсомолданул Гъумук тIиртIусса кружокир­ттавух гьуртту хъанай икIайссияв. Тай шиннардий кIикку бия, Саэд Габиевлул цIагу дирзун, зузи­сса Лакрал театр. Комсомолданул путевкалий нагу тIайла увккунав театрдануву зун». Чурххалгу оьвхъусса, итххявхсса, къавтIун изангу, балай учингу гьунар бусса жагьил ччяни машгьур хьуну ур театр ххираминнал дянив.

1923-ку шинал, Шекспирдул «Ромео ва Джульетта» гьануну лавсун, МахIаммад-Хан Пашаевлул чивчусса «Оьмар ва Аьишат» тIисса пьесалуву Балугъов Исмяиллул Оьмардул роль мукун куртIну ва гьартану ккаккан дурну дурхха, жагьилсса аьртист ккавкми муная цIарду дуллай, къаккавкминнахь буслай, лак­рал миллатраву хъунмасса аваза гьаз хьуну бур Балугъов – Оьмар­дуя ва Ухтуева – Аьишатлуя. Театр паччахIлугърал сияхIрайн ла­хъан баннингу тамансса шинардий зий бивкIун бур Лакрал райком ВКП(б)-лул каялувшиву дуллай ва гиву зузисса жагьилтурал хIарачатрайнугу. Исмяиллул чивчумуниву бур мукунма: «Театрданун гъумучиял чIявусса кулпатирттал цала гьаржрава­сса лачакру, бузмарду, янна-ус, сценалий ишла дансса кьай-кьуй дулайва, чIирайх дахIурттая ва бартбису-халичарттая тIайла хьуну», — тIий.

Гьунар бусса аьртист ушиврущал Балугъов Исмяил ивкIун ур чичаврилгу хIарачат бусса. Кьулку шиннардий Лак­рал театр­данул бивхьуну бур мунал чивчусса «Оьттул майдан» тIисса драма. Му бишингу мадара­сса кумаг бувну бур цалва Исмяиллул. Шиная шинайн ялу-ялун сислай, гьунар гьаз хъанай, Балугъов театрданул бихьлахьи­сса сайки циняв пьесардаву хъуними, хьхьичIунми роллу щаллу дуллай ивкIун ур, хIалли-хIаллих тIий режиссернал давривухгу гьуртту хъанай. 1935-ку шинал цайми миллатирттал театрдащал Лакрал театргу паччахIлугърал театрдал сияхIрайн лавсукун, театр тIивтIуну бур цIуну бувсса 800 инсан лагайсса залгу бусса, цIанакул райондалул культуралул къатта бусса кIанай.

Исмяиллул роллугу гьарза хьуну дур, бихьлахьисса пьесардугу чIяву хьуну бур. Аьртистну зий унува, чIявуну режиссершивугу дуллай ивкIун ур. Мунияту режиссершиврул даву ла­хьхьин Къумукьнал театрданувунгу дачIи шинайсса тIайла ув­ккун ивкIун ур, мукуна Москавливгу цаппара зурдардийсса гьан увну ивкIун ур цайми театрдава­сса артистуращал.
Зувилку шиннардий Лакрал театрданул бивхьуну бур Балугъовлул чивчусса «Казбек» тIисса пьесагу. Га пьесалуву Исмяил цува Казбеклул роль щаллу дуллай ивкIун ур. Казбек жагьилсса революционер, пперха тIисса цIуку кунасса, циняв цала лагма лаган буван шайсса, гьавасрай гъалгъа тIисса, миски-гъарив цачIун бувну, тархъаншиврул цIаний цIаравун ххя­ххан хIадурсса боецнугу, каялувшиву дан кIулсса хъунаманугу кка­ккан увну ур.

Хъиривми шиннардий П. Джапаридзе тIисса Ттуплислив режиссернал кIулшиву ларсъсса, гьунар бусса ишккаккул Гъумук бивхьуну бур «Любовь Яровая» тIисса К.Треневлул пьеса. Мивугу Балугъов Исмяиллул, ятIул командир Кошкиннул роль дургьуну, циняв махIаттал бувну бур. Исмяиллуйн коллективраву Балугъ Исмяил, ягу Балугъ учайва. Мукун учирчагу, ванал хIурматгу лавайсса бия, цувагу хъуниминнангу, мюрщиминнангу муаьллим, тарбиячи кунасса инсанну ия. Мунал дугьлагьисса роллугу цала хасиятраха лархьхьу­сса, бакIчитурал, низам дихьулт­рал роллу дикIайва. Жагьилний эшкьи-ччаврил ччучлачисса романтиктурал лирик хIисаврайсса пьесарттавасса роллу дугьлай ивкIхьурчагу, махъ-зуманив аькьлулул був­ччусса, оьрму ккавксса инсантурал роллу дугьайва. Дугьайва, цирдагу, кIанийн дагьан дурну, вих хьунну, оьрмулуву кунна, буниялану.

Укунсса дия мунал ккаккан дурсса «Зунттал халкь» («Горцы») тIисса Р.Фатуевлул чивчу­сса пьесалувасса тухумрал хъуначу, оьрчIал ппу Тапа Хартумлул рольгу. Балугъовлун ва роль оьрмулул жагьилну унува дугьан багьну бур. Ванал цала геройгу хъунав хьун увасса, кьуват бусса, махъ нанисса адаминану ккаккан увну ур. ХхюцIалку шиннардийгу Лакрал театрданул сценалий най бивкIун бур Минкаил Аьлиевлущал цачIу Исмяил Балугъовлул чивчусса «На вин бувчIлай ба­къарив?» тIисса къямадия.
«ПартIу ПатIима» пьесалуву И.Балугъовлул дургьу­сса КьартIа хъинну дакIний личIансса, битав­сса, ялунайгу, вивгу икIайкунсса зунттал чувнал лащингу, куцгу, хасиятгу дусса адаминану кка­ккан ай.

Роллу чIярусса дургьуна Исмяил Аьвдулхаликьовичлул мукьцIа-ххюцIалла шинал лахъишиврий, цирдагу личIи-личIисса рангирдал, журардал, хасиятир­ттал ва кьадардал. Амма мунал ми дугьайва цила багьайкун, бия-бакъая къачинну, цинма-цинма лайкьсса куццувун дагьан дурну. Укунсса роллу чIярусса дия Балугъов Исмяиллул.
Му бакъассагу, Исмяил ия коллективрал магъул ттарцI, тарбиячи, жагьилминнансса эбрат, администрациялул чул бищу, урчIака. Гастроллайх нанийни, бакIчину, аьркин багьувкун, режиссергу, директоргу, парторггу му ия.
Гьану бивзминнавасса цану, театрданул вирдакIну, магъул ттарцIну бивкIминнавасса Исмяил Балугъов дакIнийн утанну нахIусса мукъуйну хIакьину жувагу.

Гулизар Султанова,
АьФ-лул магьирлугърал лайкь хьусса ишккакку