Бюхттулсса ххувшаврил вирттал

Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилий совет саллатIнал ккаккан дурсса виричушиву, Ватан дуручлай ва личIи-личIисса дяъвилул иширттаву Аьра­сатнал аьралитурал ккаккан дур­сса къучагъшиву абад даву, мукунна ялун нанисса ник Ватан ххирану, вирттаврал кьадру-кьимат буну тарбия даву ва Аьрасатнал аьрали тарих буруччаву мурадрай, гьашину мукьилчин дуллалиссар «Бюх­ттулсса ххувшаврил вирттал» тIисса Щалагу Аьрасатнал литературалул конкурс.


Конкурсрай личIи бантIиссар яла язимур литературалул хавар, очерк, шеъри, дирхьусса сурат, мукунма тарихрал, аьралуннал ва патриот темалийсса балай. Конкурсрал сакиншинначиталну хъана­хъиссар Аьрасатнал аьралуннал ва тарихрал общество, Аьрасатнал Обороналул министерство, Аьрасатнал КIулшивуртту дулаврил ва элмулул министерство, Аьрасатнал Культуралул министерство, Аьрасатнал паччахIлугърал библиотека, «Не секретно» тIисса издательствалул къатта.
Конкурсрая кIул бан бю­хъай­ссар сайтрай: http: //героивеликойпобеды. РФ

А. Аьбдуллаева