Барча буллай буру

ДакIнихтуну барча буллай буру Мусаев Мажидлул ва Сайгидова ПатIимал ташу. ЧIа тIий буру талихI-тирхханну, цIуллушиву, дунияллул цинявппагу неъматру. Цанная ца щалихханнин битаннав. Нитти-бутталгу, гъан-маччаналгу пахру-ххаралунсса наслу бизаннав.

Жалиндалул кIараллий
КIинилул кюру баннав,
Наврузбагнал бакI-ччаннацI
Оьрму-давлат бацIаннав.
Цинявппагу зу ххирами


Ва зуруй 80 шин хъанахъиссар 1-мур ЦIувкIратусса медициналул элмурдал доктор, профессор, академик, Дагъусттаннал ва Аьра­сатнал лайкь хьусса хIакин, СССР-данул изобретатель, Шагь-Рамазаннул арс Рамазанов МахIаммадлун.

70 шин хъанахъиссар ванал кулпатран Сарижатлунгу.
Ва щалвагу Дагъусттаннай хIурмат бусса бусравсса кулпатри. ДакIнихтуну барча буллай буру МахIаммад ва Сарижат, чIа тIий буру цIакьсса цIуллушиву, талихI, ххаришивуртту!
Ххари булланнав зу арсурваврал, душнил ва миннал наслулул, дакIнийцири мурадру бартлаганнав!

Аьбидов Сулайманнул
ва ХIусайханов МахIаммадбаглул кулпатру