«Аьрасатнал бучIантIимур ттун чIалай бур укун»

Аьрасатнаву Президент увчIлачIисса бувчIавуртту хьун хьхьичIсса гьантрай щаллагу дунияллий баян бувна лавайми классирттаву дуклакисса оьрчIал сочиненияр­ттал конкурс: «Ттун Аьрасатнал бучIантIимур чIалачIисса куц. Аьрасатнал Президентнан чIа тIутIимур».Ва конкурсрай гьуртту хьуну бур сайки циняв кьатIаллил билаятирттаясса дуклаки оьрчIру. Конкурсрай цалчинмур кIану бувгьуну бур Туркнаву яхъанахъисса жула машгьурсса балайчи АхIмад АхI­мадовлул хъунама арснал, 16 шинавусса Эвреннул.

П. Рамазанова
«Ттул оьрчIру Стамбуллай укунмасса паччахIлугърал школалий дук­лай буссар, жу оьрчIру хъихъи лавсун ябуллалисса нитти-буттахъул бакъару. Хар-хавар бакъасса ххаришиву хьунни хъунама арснал ххувшавугу. Мунал цалла, чигу-чирчуну, гьан дурну дия сочинение Москавлив, щийнчIав хъар бакъа­сса жюрилул лахъсса кьимат бивщуну бия. Туркнал СМИ-рдай биялну бувсунни му иширая, Агентствалул хъуннасса интервью ларсунни Эвреннуща. Ххарину ура жулва лак чув бухьурчагу бусравну бушиврия», — увкунни АхIмадлул.

Аьрасатнал Президент увчI­лачIисса кьини ИстIамлив шадлугърал тагьарданий Эвреннун диплом буллунни Аьрасатнал Генеральный Консул Андрей Подъелышевлул.
«… Аьрасатнахлу жанну дуллу­ссар ттул ттаттахъал. Оьрус командир ххассал уллай, жан дуллусса ттатта Аьлил Сулайманов увччуну уссар Львоврай. ОьмарасхIаб Аьли­ев тIима ттатта Берлин ласуннин талай ивкIссар. Буттал ппу Муса, ххюра шинай Ухссавнил Флотрай къуллугърайгу ивкIун, оьрмулухун зий ивкIссар колхозраву. Буттал нину СултIанат зун­ттавусса Хъювхъиял шяраву оьрус мазрал дарсру дихьлай диркIссар оьрмулухун. Ниттил ниттил нину Алла Ивановна химиялул дарсру дихьлан Дагъусттаннайн тIайла бувккун бивкIссар, миккува ттул ттаттангу щар хьуну, Аьрасатнал лухччах кунна, Дагъусттаннал зунттах эшкьи дагьну,

Дагъусттаннайва бавцIуссар. Ттул буттал совет аьра­луннаву къуллугъ був­ссар, аьрасатнал вузру къуртал був­ссар ниттил ва буттал, жул мархри куртIну АьрасатнацIун бавхIунур бусса. Жул кулпат ИстIамлив яхъа­най 22 шинни, буттал даву ших дуну тIий. На туркнал лицейраву дуклай ура, ттул кIива ссу ва ца ссу бур, на хъунамара. Турк маз ххуйну кIулнугу, жу шаппа гъалгъа бувару оьрус ва лакку мазурдий».

Ва Эврен АхIмадовлул сочинениялувасса ца парчар. ИстIамлив увкIсса чIумал, Аьрасатнал Президент Путиннул тихсса аьрасатлувтуращал хьунаакьинсса чIун лякъинссар тIисса умудрай ур Эврен. Гьай, балики!
ДакIнихтуну барча уллай буру Эвренгу, щалва АхIмадовхъал кулпатгу! ЧIа тIий буру цIу-цIу­сса хьхьичIуннайшивуртту ва тIай­лабацIуртту!