Аьлимчунал ирсирава

Оьма-ХIажи

Оьма Чачаннал Зужи тIисса шяраватусса ивкIссар, Шамиллулгу вихшаласса наиб ивкIссар. Оьруснал Шамиллуща Чачаннал кIантту лавсъссар, Шамил Дагъусттаннайн кIура авссар, чачаннал халкь оьруснал канийн лавгун, оьруснайн мютIи хьуссар.

Анжагъ Оьмагу, мунал цаппара гьалмахталгу оьруснайн мютIи хьун къа­ччай, вацIравун, зунттавун був­ккун, оьруснайн къаршину дяъвирду буллан бивкIссар. Ца шин ва дачIиннуй, Шамил Чачаннавату зана ивкIун махъгу, Оьмал оьрус­нащал дяъви бувссар.

Оьруснал Оьма усса щархъал лагма дургьуссар. Канийн нану чин ОьмачIангу гьан був­ссар, Оьмал кьамул къабув­ссар, кIивайнналагу дянив хъунма­сса дяъви хьуссар, оьруснаща цичIав бан къабювхъуссар, махъун­май зана бивкIссар. Оьрус­нал ялагу хъунмасса гуж гьан бувну, мукьрагу чулуха Оьма усса щархъал лагма дугьан дур­ссар, лагма дургьуну ца барз хьу­ссар. Оьмал гьалмахтал хIура буклан бивкIссар.

Яни, Оьмахъул су­кку хъанахъийни, тамансса щархъал кумагру банну, цивппагу хIала хьунну куну, минна­хьхьун махъ буллуну бивкIссар. Миннайн умудрай Оьмахъулгу бивкIссар, амма учIайсса, кумаг байсса цучIав къахъанан ивкIссар. ­Оьмал гьалмахталгу, дакIру зия хьуну, баххана хъанан бивкIссар. Мигу цивппа кьабивтун, цала кулпатгу бувцуну, Оьма зунттавун, вацIравун ливхъссар. ­Оьмал гьалмахталгу оьруснал канийн лавгссар. Оьрус­нал Оьма угьан цала аьра­луннацIун милица ва махъсса зунттал халкьгу буккан бувну, вацIравух, зунттавух мунал хъи­рив занази був­ссар.

Оьма­ща ца кIанттай ацIан къабюхълан бивкIссар, кулпатгу бувцуну, кIани-кIанттайх занан ивкIссар, му куццуй занай 20 гьантта хьу­ссар. Кулпатгу, цувагу ккашил хъанан бивкIссар. Чара къавхьуну, Оьма канийн лавгссар, увгьуну, ссивирлив гьан увссар, кулпатмур итабавкьуссар. ­Оьмал ссивирлив цаппара шинну дур­ссар. Оьмал шяраваллил. Му махъунай цала шавай итаакьияра куну, оьруснал хIукуматрахь тавакъюв бувссар. Миннал тавакъюв кьамул бувну, итаавкьу­ссар. Ссивирлияту занаивкIун нани ххуллий, Калугалийнгу, цала хьхьичIавасса имамначIан ШамиллучIангу ивну, цаппара гьантри муначIагу бувну, зана ивкIссар. Зана ивкIун махъ цала шава паракьатну щяивкIссар, халкьуннал дянив махъ нани­сса хIурмат бусса адаминанугу ивкIссар.

Му цаятува рязи увну, цала чулухунай кIура аен ан, мукунма мунах бургайсса чачаннал халкьгу цащалва дус бан тIий, оьруснал Оьмал арс паччахIнал конвойлуйн гьан увссар. Мугу, лавгун, офицергу хьуну, хъарай чиннугу ларчIун увкIссар. Мунияр махъ Оьма, Маккаливгу лавгун, хIажигу хьуссар. Амма Оьма-хIажи Маккалияту зана ивкIсса шинал Чачаннаву Аьлибек-хIажинал восстания сукку дур­ссар. Оьма-хIажигу мунацIун хьуну, кIилчингу оьрус­найн къаршину дяъвирду буллан ивкIссар. Амма Аьлибек-хIажинаща ягу Оьма-хIажинаща цичIав бан къабюхълан бивкIссар. Мунияту кIиягу цIуну восстания дайдирхьусса Дагъусттаннайн бавчуссар. Оьма-хIажинал Ттукьай тIисса арс хIаласса цала кулпатгу архIал бувцуссар.

Оьма-хIажи ЦIумадиял райондалийсса Дагъусттаннал бунтчитурал дяъвилул ялун ив­ссар. Тиккугу бунтчитурал иш къабавчуну, районгу оьруснахьхьун дагьлагьишиву чIалан бивкIукун, акъавцIуну, тIайлана Ссугъра­хьхьун лавгссар, арсгу увцуну, Ссугъурдал къалалувунгу увхссар. Оьма-хIажинал арс Ттукьай къалалуву ивкIуссар. Оьма-хIажи ва махъсса кулпат оьруснал канийн лавгссар. Оьруснал Оьма-хIажи Гъунив гьан увссар. Гъуниятугу Грозналийн гьан увну, Грозналий аьс увссар.

Закаръя Нахибашев

Закаръя Нахибашев ЧIухърал шяраватусса ивкIссар. Шамиллул заманнай мунал наибнугу ивкIссар. Шамил увгьуну махъ, паччахIнал мунан чингу дуллуну, Аьндалаллал райондалул наибшиврийгу ивтун ивкIссар.
Та чIумалсса наибтурал хал­кьуннаву хъуннасса сий диркIссар, наибтурахь хъуни­сса ихтиярдугу диркIссар. 1873 шинал наибшиврияту укьан увну, Закарья ялавайсса къуллугърайн увтссар, яни сотнилул командирнал кумагчину увтссар. Ялавай утаврин сававгу Ссугъур хьуну бивкIссар. Яни та чIумал Ссугърахь ивкIссар ХIажи тIисса ца гужрал заллу, ца оьккисса зулмукар, му зулмукарнал цала шяраватусса ца душ хъяврин бувну, цачIанма лихъан бувссар, яла, мугу бувцуну, та чIумалсса Аьндалаллал райондалул наибначIан Закаръя НахибашевлучIан лавгссар. Нахибашевлулгу, му хъинну кьамулгу увну, мунал чулгу бувгьуссар. Душнил нитти-буттал ва махъсса миннал тухумдалул, НахибашевлучIан лавгун, душ махъунмай зана бити куну, тавакъюв бувссар. Нахибашевлул ми гъан къабувссар.

Душнил тухумдалул ва душ хъяврин бувсса тухумдалул дянив хъуннасса душманшиву дагьссар. Душнил тухумдалул арамтал Нахибашевлуяту шикаятрай Щурагьун Дагъусттаннал хъунмур хIукуматрачIан лавгссар, хIукуматралгу тахсир хьусса Нахибашев наибшиврия укьан увссар. Мува ишираву тахсирлуну ккавксса Ссугъурдал юзбаши Аьлил МахIаммадгу юзбашишиврияту укьан увссар.

Наибшиврияту укьан ув­сса Нахибашев Ссугъурдаяту интикьам ласунмуних, миннан бан­сса оьбалдарах луглан ивкIссар. ЧIал къавхьуну туркнал ва оьрус­нал дяъви багьссар. Дагъусттаннай восстаниялул авазартту ялун личлан бивкIссар, Дагъусттаннал ца чулух восстания сукку хъанангума диркIссар.

Закаръянахьхьун гьам душмантураяту, яни Ссугъурдаяту, интикьам ласун, гьамгу хьхьичIавасса цала къуллугърайн зана икIан хъинну къулайсса пурсат биривссар. Закаръя мугьлат бакъа Ссугъра­хьхьун лавгун, хьхьичIавасса цала дусначIа ­Аьлил МахIаммадлучIа ливкссар. Аьлил МахIаммадлухь цала мурадгу бувсун, мугу ца­цIуна акьин увну, мунал къатлувун Ризваннул Оьмар, Чупалавлул ХIамзат хIаласса цаппара Ссугъурдал бакIчитурайнгу оьвкуну, батIаву дурссар. Му батIаврий Нахибашевлул, оьрус зия бувну, халкьуннавух ппив хьусса турк ххув хъана­хъаврил авазартту мяйжан буллали­сса махъ лавхъссар. Ва жу­хьхьунма биривсса хъинсса пурсатри, укунсса пурсатру даим къабикIайссар. Зу сукку хьурча, махъмигу сукку хьунтIиссар. Нагу зуцIун акьинна, зун ччарча, зул бакIчишивугу данна, зун ччарча, хIатта зул имамшивугу данна тIисса махъру лавхъссар.

Оьруснаща итххяхханмуних луглагисса ссугъургу мунайн вих хьуну, мунал тIимур кьамул бувссар, восстаниялуха зунгу бивкIссар. Ссугъурдал восстаниялул гьанугу бивзун, Нахибашев махъунай зана ивкIссар, щищачIав хъяврин бан къашай­сса ссугъургу хъяврин бувну.

Нахибашев цала мурадрайн тамамну ивссар. Агьалинал восс­тания сукку дурссар, восстания сукку шайхту, цувама, агьалигу кьабивтун, оьрусначIан ливхъссар, яла аьркинмур, яла нигьачIимур чIумал. ЦачIана увкIун, цала чулух авцIукун, оьрус­налгу му хъинну кьамул увссар, мунайн вихшалагу дур­ссар, мунал тахсирдугу ба­гъишла бувну, хьхьичIавасса цала къуллугърайн, цала даражалийн лахъан увссар.
Восстания дан агьалигу су­кку бувну, оьрусначIан ливхъсса Нахибашев, Меликов восстания паракьат дан авчукун, мунащал архIал восстания паракьат дангу авчуссар. Щархъал халкь Меликовлул канийн бувцуну, муначIа цува хъун хьуншиврул, цаппара щархъал халкьуннайн ва чагъаргу чивчуссар.
Нахибашевлул чагъарданул таржума:
Гергебиллал, КIикIуннал жяматрайн ссалам! Ссаламраяр махъ, хъунмасса гужращал архIал Щурагьату оьруснал аьра­ллу сукку хьукун, вай аьраллугу, я дакьаву дан ягу зу ччуччин, зу зия бан хьхьичIа-хьхьичI зучIан бучIантIишиву ттунма чIалан бивкIукун, на кIиниязнахь, яни Меликовлухь, хъунмасса тавакъюв бав, ва оьккисса хавар биян бан Аьймакьлив итаакьин куну. Мугу жула дянивсса даххана къашай­сса, зия къашай­сса дусшиврул хIурматрахлуну. Утти мукун бухьукун, зу аьркинни дакьаву дан, оьрусначIан зула арамтал гьан бан. Уттинин зу бувмунийну зун зарал хьунгу къабитанну. Зула дакIниймургу ва чагъарданул махъ чичара.
Нагу зул уссу Закарья

Закарья Нахибашевлул щарсса КIикIунни шяраватусса диркIссар

АьбдурахIман-хIажи

АьбдурахIман-хIажи Ссугъращатусса ивкIссар. Ссугъращи Аьндалаллал центр бивкIссар. Аьндалаллал райондалул кьадигу Ссугърахь икIайсса ивкIссар.
Ссугъурдал кьадитал цивппа хантал бакъахьурчагу, миннахь хантурахь кунна хъунисса ихтиярду диркIссар, райондалул ишругу миннал ккаккайсса бивкIссар.

АьбдурахIман-хIажи хъинсса аьрабист, хъинсса аьлимчугу ивкIссар. Шамиллул яла вихшала дума мухIтасибгу ивкIссар, яни яла хъунма ялтту укку ивкIссар. Восстаниялул чIумалгу, халкьуннал дяниву яла хIурмат бума, яла муридтал чIявума, яла вихшала дума ивкIссар. Мунихлунугу, мунал Дагъусттаннай восстания сукку къадан тIий, нигьачIий, хIукуматрал му учетрайн лавсун ивкIссар, хъинну мунал ялув бавцIунугу бивкIссар.

Ца чIумал Щурагьсса хIукуматрал, му халкьуннавун уккан къаитан, мунал ялун халкь занан къабитан куну, хIукму бувнугу бивкIссар. Амма та чIумалсса Дагъусттаннал халкьуннал судрал кьадинал Кьарахъатусса МахIаммад-ТIагьирдул хIарачатрайну, хIукуматрал му хIукму хъинну ччяни баххана бувну, хIукуматрачIа АьбдурахIман-хIажи марцI увссар. АьбдурахIман-хIажи цукунчIав паччахIнайн хаин хьун дакIнийсса адимина акъассар, АьбдурахIман-хIажинаяту халкь махъунмай булларча, бусурмантуран хъинну къаччан бикIантIиссар, паччахIнал хIукуматраяту халкьуннал дакIру махъуннай хьунтIиссар куну. АьбдурахIман-хIажи, марцIгу увну, хьхьичIва куна итаву тавакъюв бувссар.

Мяйжаннугу, цува итарча, АьбдурахIман-хIажи восстаниялул адиминагу къаивкIссар, Ссугъурдал восстания сукку дуллан бивкIукунгу, миннацIун къаакьлай, миннахь: «Лай аьдамал гьаб гъалмагъал ти гьаб гъалмагъал гьабизи дирщну гьичIу», — тIий ивкIссар (да арамтал, му къалмакъал, яни восстания, цурда дитияра, му къалмакъал сукку дан ттул изму бакъассар тIий). АьбдурахIман-хIажи туркнал авазарттайнгу цукунчIав вих хъанай къаивкIссар. Туркнаяту уттининту тачIав Дагъусттаннал халкьуннан къавхьусса хъинбалагу, кумаггу уттигу къахьунтIишиву АьбдурахIман-хIажинан чIалайгу бивкIссар. Амма гьалак бувксса халкь паракьат бан мунащагу къавхьуссар. ХIатта, му цацIуна акьлан къаивкIукун, утти вагу оьруснал чулух хьуну ур тIиссагума бивкIссар.

Цала ци бусларчагу, халкь восстания къадурну къабацIантIишиву мунан чIалан бивкIссар. Халкь ца чулухун багьну махъ миннавух хIала къавхьуну мунал чара къавхьуссар. Зу муксса бакIрайн лавсун восстания дуллан бивкIун махъ нагу зул цара, нагу зуя личIи къашайссара куну, миннацIун авкьуссар. Халкьуннал имамшиврий итан арс ула кукун, арснан хьунмур цанма чIалайгу буна, арсгу уллуссар. АьбдурахIман-хIажигу восстаниялуцIун авкьуну, имамшиврий итан арсгу уллуну махъ, мунал муридтал, мунал халипатал ва махъсса Дагъусттаннал халкьуннаятугу хъинну чIявусса восстаниялул чулух бавцIуссар.
Ссугъурдал къала ласайхту, Меликовлул АьбдурахIман-хIажинайн цачIанма оьвчин бувссар. АьбдурахIман-хIажи, хъунав хьуну, занан къабюхъайсса уну, чурттуй ивхьуну увцуссар. Меликов, бунт цан дав тIий, мунахун дяъван ивкIссар. Бунт халкьуннахь мадари тIий уссияв, халкьуннал ттух вичIи къадирхьуна куну увкуссар мунал. Арс имамшиврий цан итав куссар. Арснахьгу паракьатну икIу тIий уссияв, вичIи къадирхьуна куссар.

Меликовлул АьбдурахIман-хIажи Гъунив увцуну, дуснакь увссар. Гъуниятугу аьравалттий Щурагьун увцуссар. Щурагь Меликовлул дилмажнал ниттил, яни Гъазанишлиятусса Аьбдулкьадир Даитбековлул ниттил, цина багъишла ува куну, Меликовлухь миннат бувссар. Мунил миннат кьамул бувну, Меликовлул АьбдурахIман-хIажи мунин багъишла увссар. Мунилгу Гъазанишлив увцуну, ивчIаннин хъинну хIурматрай яувссар. АьбдурахIман-ХIажи Гъазанишлийва угу-увччуссар.

Восстаниялул имам ХIажи-МухIаммад

Восстаниялул бакIчишиврул, яни имамшиврул, цIа рищунсса, халкьуннал вихшала дусса, халкьуннал дянив хIурмат бусса адимина аьркин хьуссар. Мукунсса адиминагу Дагъусттаннай АьбдурахIман-хIажи кунасса цама къаивкIссар, амма АьбдурахIман-хIажи ттуршра шин хьусса, ягу ттуршунничIан гъансса, хъинну хъунав хьусса, цала диндалулсса бакъасса, тIарикьатралсса бакъасса, цамунилсса бакIравун къабуххайсса адимина ивкIссар. Мунияту восстаниялул бакIчитурал, АьбдурахIман-хIажи цува ивтун, халкьунначIа мунал арснал хIурмат бикIанссархха куну, му итан хIукму бувссар.

ХIажи-МахIаммад, АьбдурахIман-ХIажинал махъми арсру ливтIуну, махъа-махъ ливчIсса, ца акъа акъасса, арс ивкIссар. Цува диндалул элму дурккусса аьрабист ва аьлимчу ивкIссар. Амма дуккаву чансса диркIссар. КIукIлусса, хъинну хIалимсса, щинчIав къаччан бикIан бан къаччисса, щинчIав зарал-зиян бан къаччисса адимина ивкIссар. Дяъвилул, политикалул адимина къаивкIссар. Мунияту личIисса имамшиврул хIукуматрал адиминагу къаивкIссар. Акъахьурчагу, заманалух бурувгун, имамшиврул цIа рирщуссар.

Цува цукунсса ивкIун ухьурчагу, АьбдурахIман-хIажинал арс уну тIий, имамшиврул цIа мунайн рищаврийну восстания хъинну гьарта хъанайгу дарчуссар. Дагъусттаннал яла ххаллилми хантурал, багтурал оьрчIаятусса чIявуссанналгума, мунал имамшивугу кьамул дурну, мунал хъиривгу бавчуссар, хIатта Агълар-ханнал арснал ЖахIпардулгума мунал наибшиврул цIанийну зун кьамул бувссар, мукун зийгу ивкIссар. Хъинну чансса мутталий мунал хъирив бавчушиву буслай, та заманнул аьлимтураятусса ЧIухъатусса МахIаммадаьли Мавраевлул укун чивчуну бур.

Таржума:

АьбдурахIман-ХIажинал арс имам ХIажи-МахIаммад дин цIулаган дуллан, яни восстания дуллан айивхьуна, цала буттал измулийну 1294 (1877) шинал Рамазан зурул бакIрай, яни 9-чинсса зурул бакIрай. Му ца зурул мутталийгу Дагъусттаннал чIявуми билаятру, яни чIяруми районну, мунахьхьун ларгуна, мунал хавар бавсса бусурмантал мунайн мютIи хьуна. Мунайн мютIи къавхьуссагу хъинну чансса бакъасса къаливчIуна.
Мяйжанссар, Мавраевлул тIийкун, чансса мутталул дянив Дагъусттаннал чIявусса халкь имам ХIажи-МухIаммадлул хъирив бавчуссар.

ХIатта имам Шамиллуща гужрайгума ласун къабювхъусса Лакрал, Ахттиял, Хайдакьуллал, Кураллал округругума цала ихтиярдайну мунал хъирив дарчуссар, амма хъиннува ччясса мутталий мунал канищагу бувкссар. Имам цува цукунсса ивкIун ухьурчагу, мунал чIарав щябивкIсса арамтал, советникталвагу иш бачин бан кIулсса бивкIссания, восстаниялул иш мукссава ччяни зия къавхьуну, ялунгума восстания хъиннура гьарта хьун бучIиссия. Амма мигу мукунсса бивкIун бакъари. Ца чулухату, имамнал цала кIукIлушиврияту, кьянкьасса низам дакъашиврияту, ца чулухатугу, имамнал советниктурал бажар бакъашиврияту восстаниялул ишру хъинну ччяни зия хъанан бивкIун бур.