Уча дакIнин малхIанмур балай

Ана-анаварну хьхьичIуннай хъит увкуну нанисса аралун на хIакьину ккалли давияв Да­гъусттаннал эстрадалул ара. Цаннаяр ца гьунар бусса, цаннаяр ца яргсса ва итххявхсса балайчитал жула лакралгу чансса бакъар.Миннава­сса цану, махъ бакъа, хIисав хъанай бур Залихха Катибовагу. Читать далее