«Уссар тIар ччаврил Аллагь»

ПАТIИМАТЛУЛ АДАВ ВА МАССАВ

Жула буттахъал жуйнма тапшур бувсса ниттил маз ябавриву, му кьадрулий буруччавриву, жула оьрчIалгу му цанма бутIурай бивсса яла ххирамур ххазинану кьамул бавриву ца агьам­сса кIану бугьлай бур, Читать далее