«Дугьлагьисса хъуру ва дуллалисса къатри гьарза хьуннав!»

ДуркIунни 2018-ку шинал инт, мунищала байбивхьунни лак­рал шяраваллаву Цалчинсса хъарас щаврил байранну дуллай. Мартрал 25-нний му байран хьунни Лакрал райондалийсса Шахьуйннал шяравугу. Читать далее

ЧIава шаэртурал конкурс

Аьрасатнал Президентнал ОьрчIшиврул ацIрашинал (2018-2027 ш.ш.) программалул лаг­рулий баян бувну бур оьрчIал ва чIаважагьилтурал, шаэртурал – балайрду чичултрал (песенниктурал) Национал конкурс, «Талант, согревающий добром» тIисса цIанилу Читать далее