ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

Нувщи
Хъамабитан къабучIиссар инсаннал дукиялуву ца яла агьаммур кIану бугьлай бушиву ахънилссаннул. Ласунну жунма ччатIун кIанай бацIлацIисса нувщи. Нувщуву чIярур инсаннал организмалун чара бакъа аьркинсса затру. Читать далее

Вай гьантрай, Культуралул зузалтрал кьини, республикалий лахъа-хъун бунни культуралул аралуву хьхьичIунну зузими.

ДР-лул культуралул министрнал чулуха Дагъусттаннал халкьуннал культура хьхьичIуннай давриву бивхьусса захIматрахлу Барчаллагьрал чагъар лайкьбунни Дагъусттаннал Читать далее