«Та дяъвилиятурив ттун цичIав буслан ччай бакъар»

Уттигу дурар «Аьркинссияв жунма Авгъаннал иширттавух хIала буххан?» тIисса суалданунсса жаваб лякъин.Тарихрал ишру хIисавравун лавсъсса чIумал, гайннуя цала-цалами пикрирду бусласисса кIанттугу муданма бур. Цукун бухьурчагу, ттун махъ булун ччива Ккуллал райондалия та дяъвилий гьуртту хьусса 70-нная ливчусса жагьилтуравасса кIия гьурттучинахьхьун. Шиккува кIицI лаган ччай бур 1-мур ЦIувкIратусса Сайдуев АхIмад накьлу хьушиву та дяъвилий.


МахIаммадов Аьлил (Вихьул):
— Ттул буттайн Оьмар, ниттийн Рукьижат чайссар. Увну ура 1962-ку шинал. Вихьлив къуртал бувссар дянивмур даражалул школа 1981-ку шинал. Га шинала дуклан увхссияв Харьковрайсса Зооветеринар институтравун, зооинженер факультетрайн. Институт къуртал бувсса 1986-ку шинал ноябрь зурул 3-нний на увцунав армиялийн.
БакIрайва на уссияв Самаркьаннай, Ташккантлив – учебкалий. Ттущал бия яруссаннал, къумукьнал, даргиял миллатрал жагьилтал, лаккучума акъая. 1987-ку шинал май зуруй, хьхьувай бизан бувну, самолетрай жу бивчунав Авгъаннавун. Га бия Кандагар тIисса аэродром. Гичча жу яла жува къуллугъ буллантIисса «70-я отдельная мотострелковая бригада» тIисса частрайн бивчунав.Тикку дия дяъвилул иширттан ишла дуван аьркин­сса гьарца зат. Дяъвилиярив ттун цичIав буслан ччай бакъар. 1988-ку шинал мартрайннин на тийх уссияв. Яла на, институт бувккусса ухьувкун, Самаркьаннайн тIайла увккунав, хIаписар шайсса курсру бу­ккин. На ура къуллугъ кьабивтсса лейтенант.
Ттун тиха увкIун махъ буллуна Авгъаннал миллатрал чулухасса барчаллагьрал чагъар, СССР-данул чулухасса грамота. Жула ­аьрал тиха бувккун 25 шин там шаврийн итадаркьусса орденгу дуллунни ттун. Ганияр махъ на гьуртту хьуссара 1999-ку шиналсса ишир­ттавух, Ккуллал райондалул чулуха­сса ополченцынащал.
Армиялия учIайхту, кIира шинай зий уссияв Вихьуллал шяраваллил комсомолтурал организациялул секретарну. Яла 1990-ку шиная шинай зий ура Ккуллал райондалул шяраваллил хозяйствалул управлениялий ттула къуллугърай. ТIайлар, ва идаралул личIи-личIисса шиннардий цIарду даххана дуллайгу дия. ЦIана на зий ура Ккуллал райондалул администрациялий, шяраваллащалсса давур­ттал, дахIавурттал специалистну.

Закарияев МахIаммад-ХIажи (Хъусращи):
— На увссара 1965-ку шинал.Ттул буттайн Сяид, ниттийн Шагьбаният учайссар. 1983-ку шинал къуртал бувссар Хъусращиял школа. Школа къуртал бувсса шинал ссуттихунай на увцунав армиялийн. ТIайла увккунав «Туркистанский военный округрайн». Жул часть дия Теджен тIисса шагьрулий. Жу тиккун Ккуллал райондалия 33 жагьил увцунав. На учебкалий ивкIсса часть дия «танковая мотострелковая дивизия» тIисса. Тикку бувссия ххюва барз. Жу яла Ашхабадрая самолет­рай Кабуллайн бивчунав. Тания махъ на агьунав Баграм тIисса шагьрулийн.Тиккун ивсса чIумал, жу, лакрал жагьилтал, личIи бувну, на навалу ливчIунав. Тиччагу цаппара хIаллавату Черекар тIисса райондалул центрданийн гьан увнав. Та дия Саланг тIисса хъинну лахъсса зунттул лувсса шяравалу. Ти­кку ттул хьуна 15 гьантта. Ганиннин учебкалий на хьуссара «механик-водитель танка Т-62».Тана та зун­ттул вивх дия ччянира дурксса мукьра километралул лахъишиврий­сса сива (туннель).Тивухва най бия соляркалул ва навтлил 100 мм. ду­сса бургъурдугу. Зунттул тамур чулийсса кIанттун «Хинжан провинция» тIисса цIа дия. На тана та Хинжан тIисса кIанттайн тIайла увккунав ттула танкращал. Жун багьлай бия, граждантал, аьралий кьай-кьуй ххилаххисса машинартту ябуллай, гайннул хьхьичI-махъ бачин. Мукунма жуйн тапшур бувну бикIайва та сивалучIан нанисса ххуллу ябуллангу. Ца чIумал тIайланна ттул ненттабакIравун щуну дия ккуллалул цIалцIи. Га яла госпитальданий дурккуна. Яларив, цамур хатIа къавхьуну, ххассал хьуссара та дяъвилува. 1985-ку шинал увкIссара на тиха.
Тиха учIайхту, лавгссияв Украиннал Ивано-Франковск тIисса шагьрулийн. Тикку яхъанай, зий уссар ттул ниттиуссу Ютти.Та ти­ккусса локомотиврттал цехрал хъунаману зий уссар. На тиккува къуртал бувссия дянивсса милицанал школагу. Зий уссияв милицану. Ххюра шин дурссар на тийх.Ттун дуллуна лейтенантнал чингу. Танияр махъ зий ивкIра Хъусращиял шяраву личIи-личIисса давурттай. ЦIана махъсса 7-8 шинай зий ура Хъусращиял школалий, ОБЖ-лул ва технологиялул дарсру дихьлай. Нава школалул оьрчIащал зий ухьувкун, дуклан увхра Дагъусттаннал педуниверситетравун. ЦIана дуклай ура 3-мур курсирай.
Ялагу кIицI буван, нава Авгъаннаву къуллугъ буллалисса чIумал, Черкар тIисса тайннал шагьрулий ттуйн бакIрайн агьуна Вихьуллал шяравасса Сулайманов МахIаммад тIисса жагьил. Та ттуяр ряхва зурул хьхьичI тихун увцуну ия. ЧIявусса затру бувсуна ттухь МахIаммадлул та дяъвилий мурахасну икIан багьаврицIун бавхIусса. Бюхъай на тай танал маслихIатирттал урувччуну икIангу. На муданагу барчаллагьрай уссара МахIаммадлуйн.
Тиха увкIун махъ ттун буллуна Авгъаннал миллатрал чулуха­сса барчаллагьрал чагъар. Дур ттул мукунна юбилейрттал медаллугу. ЧувчIав, тачIав къахьуннав дяъвирду. Учала бурхха «Дяъвилул оьрчIру къабайссар» тIисса. Цинявннангу цIуллушиву чIа тIий ура!

ХIажимурад ХIусайнов