Марияннул рухI ххари хьунтIиссар

Мадарасса чIун ларгунни жунма цинявннан ххирасса ва бусравсса Мариян ЧIибиевна Илиясова жуятува личIи хьуну. Аьпа баннав цил. Мариян президентсса «Дараччи» клубрал хъаннил чIярусса ххуй-ххуйсса давуртту, кумагру, чIарав бацIавуртту дурунни, жула лакран бикIу, цайми миллатирттан бикIу.

«Дараччи» клубрал дурсса давурттал сияхI кIул хьунтIиссар лакрал «Илчи» кказит ккалаккинан. Амма ва ххаллилсса хъамитайпа, хIакьсса лакку душ, «Лак­рал нину–Тереза», Аьрасатнал Федерациялул магьирлугърал лайкь хьусса зузала ва ванил цила коллективращал дуллай бивкIмур, ва бивкIунни куну, хъамаритан дан къабучIир.
Ца жул ЧIурттащиял шко­лалунгума Марияннущал зузисса Гулшаннул, чIуртта­щиридушнил, цила чулухагума 40 оьрчIансса хьхьичI бишай столлу, лу бишай кIантту, лу­ттирду, игрушкартту, гьар шинах цIушинал бахшишру (дуклакинан бикIу, школалийн къазаназинан бикIу) дачIлай бивкIунни ЧIурттахь, КIулушацI ва Читтурув.
Марияннулгу, мунищал­сса бур чинсса лакку душвавралгу дурмур ччяни хъамаритан къабучIиссар. Ттул пик­рилий, цуппа хъинну къашавайсса чIумалгу Мариян пик­рилий бивкIссар цила дуллай бивкIмур дачин дансса къаукканавав тIий. Ялун къаличирчангу, чIявуссаннаву бикIантIиссар мува пикри.
Ми циняв Марияннущал зий бивкIсса хъами лайкьссар тIиссара мунил даву гихуннайгу дуллан ва бакIрайн ласун. Агьалинангу аьркинссар, дуллалимунин лайкьсса кьиматгу бивщуну, му даврил чIарах бацIлан. Цуксса дяркъу дусса шин духьурчангума, лакрал бюхттулсса зун­ттаву февраль зурул ахирданий ва мартрал дайдихьулий дара­ччи хъяучайссар ва хьхьичIва-хьхьичIсса нарза найрдал ххилай байбишайссар. Вай инт дайдишай гьантрай му даву зу дуварчан, Марияннул рухI хъинну ххари хьунтIиссар.

ТIайлабацIу баннав зун!
ХIусайн Давыдов,
ш. ЧIурттащи