Лакку билаятрайн бивссаксса хьура

Щалагу дунияллий ниттил мазрал кьинину баян бувсса февраль зурул 21-нний ЦIуссаккуллал 2-мур школалий хьунни «Адабиятрал кьини» цIанилусса фестиваль. Байрандалун хасну чIюлу бувсса залдануву ккаккиялун дирхьуну дия хьхьичIара жула буттал буттахъал ишла дуллай бивкIсса матахI, тIахIни-кIичIу, нукIузаманнул бартбисуртту.


ЧIирттайн лархъун дия ни­ттил мазран хас дурсса плакатру, залдануву дия дуклаки оьрчIал цала карунних дурсса декорацияртту. Гьарица инсаннан тIааьнну асар хъанай дия лакку мина, буттахъал тIюва.

ЦIуссаккуллал школалийн бувкIун бия Культуралул управлениялул зузалт, цайми школардаясса учительтал, шяраваллил хъунисри. Байбихьулул ихтилат бувна мажлис бачин бувсса Фарида Базановал.

— Жул школалий аьдатравун дагьну дуссар ниттил мазрал кьини лахъа-хъунну кIицI дуваву. Мунил мурадгу оьрчIан цала ниттил мазрах гъира бутаву, жула аслийсса культура, аьдат­ру дуруччаву, оьрчIаву ватандалухсса ччаву цIакь даву бур. Мазралли миллатрал тарихгу , культурагу дуручлачисса. Мазралли миллат бувгьусса, — увкуна ванил.

Фестивальданий гьуртту хьунни, мюрщиминная хъуниминнайн бияннин, цинявппагу классирттал дуклаки оьрчIру. Вайннал пасихIну бувккунни лакку мазрайсса шеърирду, учалартту, магьравасса парчри. Ккаккан дунни личIи-личIисса лакрал аьдатру.

ЦIуссаккуллал школалий цайми миллатирттал оьрчIругу дуклай бур. Минналгу ккаккан дунни цаллами аьдатру, був­ккунни цала мазрайсса шеърирду, увкунни балайрду. Мюрщи классирттаву дуклаки­сса оьрчIал бивхьунни «Мусил рикI» тIисса яруссаннал халкьуннал магьлувасса парча.

Ххаллилсса къавтIавуртту ккаккан дунни «Щаращи» тIисса школалул къавтIаврил коллективрал. КъавтIалт хъиннува авурну чIалай бия ябацIансса Да­гъусттаннал халкьуннал янналуву. Байрандалул мажлис хъиннува чIюлу бунни райондалул Культуралул управлениялул зузалтрал балайрдал. Дагъусттаннал лайкь хьусса артист АхIмад Закариевлулгу увкуна ххаллилсса яру балай.

Концертрал программа къуртал хьуну махъ хъамаллурал барчаллагь увкунни ххаллил­сса байран хIадур дурсса школалул директор Татьяна Айгуновахь, щалагу учительтурал коллективрахь ва дуклаки оьрчIахь.
Ахирданий цинявппа бав­тIуна лакку дукрардал чIюлу бувсса ссупралухун.