Чичул гьайкал ххассал дурссар

Жунма ххуйну дакIнийссар МахIачкъалалив, Расул ХIамзатовлул цIанийсса проспект­рай, Апанни Къапиевлул гьайкал дусса кIанттай дахху-ласу дуллалисса комплекс бувансса пик­ри бивкIшиву ва шагьрулул хъуними,нач-нигь дакъа, хъунасса чичул гьайкал дукьан сукку хьуну бивкIшиву. Мяйжанссар, чичул гьайкал Дусшиврул паркравун, Шаэртурал аллея буллали­сса кIанттайн ласунтIиссар, дура-дукьан къадуллалиссар тIутIиссагу бия.

П. Рамазанова
ТамахIкартуран «Иттав къалану» хьусса кIану машан лавсъсса Маргарита Маликова, заллу цуппа бухьувкун, мархьгу, хьхьуригу ци­хьхьунна ласунсса журалий гъалгъа тIий бия. Амма чIявусса агьлу, му иширая рязий бакъа, Апанни Къапиевлул гьайкалданийн ка лаян къабучIиссар, шагьрулул дязаннив машлул комплексгу аьркин бакъа­ссар тIий бавцIуна.

МахIачкъалаллал Ленинский райондалул судралгу дахху-ласулул комплекс буван къабучIиссар тIисса хIукму бувна. Му хIукмулий рязи бакъа, суд-диваннайх буклай бия коммерциялул объект буван къистами ва миннал чIарахбацIулт.
Февраль зурул 27-нний Да­гъусттаннал Верховный судрал, ва иширал бази бувну, чичул гьайкал дусса кIанай машлул комплекс буван къадагъа дуллали­сса хIукму цIакь бувссар, чичул гьайкал хха­ссал дурссар!

Гьайкалданул лагма ва аваза бу­сса ппурттуву, Пятигорскалий Апанни Къапиевлул гьаттай­сса бюст вандалтурал гъагъари бувсса ишгу дакIнийн багьну, дунияллия лавгун мукьахгу чичун ккаклакицири, ванал рухI паракьатну ритлай бакъар тIий бия соцсетирдай хъунасса чичул кьадру-кьимат буми.

Дагъусттаннал агьалинал барчаллагьрай ва зукьлулий зумух ласавантIиссар, Къапиевлул гьайкалданийн ка лаян къааьркин­ссар тIий, суд-диваннайх буклай бивкIминнал цIардугу.