Шамулчинмур никирайсса хIакин

ХIакьину Дагъусттаннай хьхьичIунсса хIакинтурал сияхIрай дур лор-хIакин Ибрагьиннул душ Жамиля Кьалияевал цIагу.

Ххуйсса хIакинная инсантурангу ччяни баяй, ччяни кIул шай.
Нажагьссарагу къашай чIун Жамилял кабинетрах кьюкьа дакъасса.
Цуппа, вания ка сававсса, итххявхсса хIакин шавугу махIаттал хьунсса зат бакъар. Инсаннал гьунар, бюхъу-бажар оьтту-ттурчIавух булайссар тIун бикIай. Жамиля бур Дагъусттаннал медициналуву лайкьну цIа чирчусса хIакинтурал агьлу-авладраясса душ, 3-мур никирайсса хIакин. Чансса бухьунссар Дагъусттаннай цIанихсса невропатолог, ДР-лул ва АьФ-лул лайкь хьусса хIакин, Дагъусттаннал медакадемиялул преподаватель Ибрагьин Кьалияев къакIулсса. Ванал кулпат Саидагу хIакин бивкIун бур.


Андриана Аьбдуллаева
ЧIярусса шиннардий Саида зий бивкIун бур портрал азарханалий инфекционистну, мунияр махъ — республикалул хъунмур эпидемиологну ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил министерствалий. ХIайп, ччяни дунияллия лавгун бур. Ванил нину, Жамилял аму, Хантемирова Софья Султановна (СалихIат учайссия тIар) Да­гъусттаннал медициналул институтрал цалчинсса выпускрава­сса бивкIун бур.

Цуппагу бу­сса оьрмулий санэпидстанциялул хъунмур хIакинну бивкIун бур. Жамилялгу, ванил ссил Жавагьирдулгу медицина язи дугьаву хIакьсса затну хьуну бур. Жавагьир, буттал шаттирдайх лавгун, невропатолог хьуну бур. Кьунияхъайсса шинну дур ванил Москавлив зий. Жамилял тIурча лор-хIакинналмур пиша язи бувгьуну бур.

ХIакьину Москавлив Евдокимовлул цIанийсса 3-мур мединститутрал стоматологиялул факультетрай дуклай ур ххира­сса ттаттал цIа дирзсса Жамилял арс Ибрагьингу.
1988-ку шинал школагу къуртал бувну, Жамиля бувххун бур Дагъусттаннал медициналул институтравун. Мунияр махъ, кIира шинайсса оторинолорингологиялул ординатурагу къуртал бувну, Москавлив лавгун бур. Ххишаласса кIулшивуртту ласлай, пишакаршиврул даража гьаз буллай бивкIун бур Москавуллал ва Санкт-Петербургуллал азарханардай, мукунма диплом лавсун махъсса кIулшивуртту дулайсса Аьрасатнал медициналул академиялуву.

Ординатура къуртал бувну махъ жагьилсса хIакин, хIучI къаувкуну, архIала зун бивкIун бур Центробанкрал клиникалий ва шагьрулул 1-мур азарханалий. КIирагу даврий зий бунува, зуруй кIийлва консультацияртту дан лагайсса бивкIун бур Къизлардал ва Нугъайнал районнайн, мукунма — Чачаннавунгу. Сайки 12 шинай ва хъар дурхIуну бивкIун бур. — Ттула пиша ххирашиврул захIматшивуртту асар къашайва, — тIий бур цуппагу.
КIулшивуртту дусса хIаки­ннал цIа кIул хьуну дур чIяву­чин. Бавну бур вания хьхьичIу-хьхьичIунми пишакартал ца­чIанма кIункIу буллалисса «Целитель» клиникалул хъуниминнангу. Укун тIайлабавцIуну бур Жамиля ва клиникалийн. Аьмну 22 шин хьуну дур Жамилял хIакинну зий, миннува 12 шин — «Целитель» поликлиникалий. Ва уквасса клиника бакъанугу, нех дирхьуну най бур ваничIан къашайшалт. Чансса дурив вичIал, кьакьарттул ва майрал азарду. Ттула пикрилий, хъавтусса гьава бусса МахIачкъалалив ми азарду хъиннура чIяруну хьунадакьай­сса ххай бура.

Бур Жамилял пациентътураву муданмасса, нукIува дустал хьуссагу. Бур мюрщи оьрчIругу, дахьва барз хьусса вилттилиоьрчIая байбивхьуну, бур хъуниссагу. Шиккува кIицI бан, Жамиляхь мюрщимигу, хъунимигу хъин буллансса ихтияр дур.

— Вил ппу чIявучин кIулсса хIакин ур. Дуклакийни ягу зузийни, вин мунал цIанил кумаг байвав, -тIий, цIухлай бура Жамиляхь.
— Буттал цIанил ттуяту ххишаласса тIалавшинна дайва. Ттун кIулссия ттухва, Кьалияев Ибрагьиннул душри тIий, буруглантIишиву, мунияту дук­лакийнигу, зузийнигу хIарачат буллан бикIайссияв буттал цIа лайкьну дуруччин. Ва мукIруну бур цумацагу хIакин мудан лахьлай, цIу-цIусса затру кIул буллай, цала пишакаршиврул даража гьаз бан хIарачат буллан аьркиншиврий. Цуппагу му кьяйдалий зий бур. Ларгсса шинал Москавуллал азарханалий вичIал, кьакьарттул, майрал эндоскопия дан лахьхьин лавгун, хасъсса сертификатругу ларсун бувкIун бур. ЦIана ва давугу ванил канилух дурккун дур.

— Гъира бакъа даврийн нанисса, пациентътуращал хьунабакьин къа­ччисса чIуннугу шайрив?
— Вайксса шиннардий зий, цуппа цал мукунсса асар ттул дакIний къавхьуссар, хьугу-къахьунссар. На нава язи бувгьусса пишалий, ттунна ххира­сса давриха зий бура.
Ихтилат къуртал буллай, Жа­ми­лял бувсунни вичIал, кьакьарттул, майрал азардая мюхчан хьунсса чараннаягу.
— Вай органну хьхьичIра-хьхьичI дякъия дурурччуну ди­кIан аьркинссар. На ттучIанма бувкIсса жагьилтурахьгу учара: кIюлану ларххун, бакIрай кьяпа бакъа кьатIув буклай бухьурча, ттучIан мабукIларду, нахIакьдан зула арцу харж мадулларду куну. Къаххирар ттун бассейннугу, хIавзругу, миннуя хъанахъисса хIазругу. Бюхъай бассейн цайми азардан хъинсса бикIангу, амма миккун заназими, чIявуми вичIал, кьакьарттул, майрал азардащал ттучIан багьайссар. Ялагу маслихIат бавияв шинай цал бунугу лор-хIакинначIан консультациялийн бучIаван. Цумур-цагу азар цIубутIуй хъин дан бигьассар, лахъи лаган дирт­сса чIумалнияр, — тIий бур Жамиля.

Гьай-гьай, цахьва цIухлай, цаягу инсаннан хIакинначIан агьну къаччанссар, амма агьан­сса бувкния мукьах, Жамиля кунма­сса цила даву ххуйну кIулсса ва ххирасса хIакинначIан бакIрайн агьаву — му хъунмасса бахттилун ккалли бан бу­чIихьунссар