Икрам буллай ура зуйн

Ца-ца чIумал булувкьуну бикIару гъалгъа тIий лавгмур заманалул хъаннияту жува, гайннал ххуйшиврияту, лайкьшиврияту, исвагьишиврияту, уттими хъами оькки буллай. Амма хъами уттимигу ххуйссар, вай ларгмур никирал наслур. Ххуйсса мархха бусса мурхьирай къаххуйсса ахъулсса къа­ххяххайссар.

Хъамитайпа – му эмаратсса ттиркьюкьир. Му къушлий лархъуннасса цIур, кулпат гъили буллалисса чирахъри. Хъамитайпалул яла ххуйми кьинирдугу кIидачIайссар, хьунадаркьуми дардругу духIайссар.
Хъамитайпалулли урчIва зуруй оьрчI лякьлуву бухIайсса: Хъунасса Заннал цала дунияллий оьрму нани баврил жаваблувсса миссия хъамитайпалий бивхьуну бур.
Хъамитайпалулли марцIшиву дуруччайсса, иш багьни, адаминал даймур дайсса, лялух мухIлу ва ххаржангу дархIуну. Мунилли, бурхIай чIиви оьрчIгу бавхIуну, хъу ттихIайсса, ччатI шахьайсса, гъаттаралсса байсса. Оьрмулуву хъамитайпалул ларсун нанисса хъар хъуннассар, мунил бихьлахьисса захIматран багьа бищун къашайссар.
Барча бан ччай ура цинявппагу хъами, жула, чиваркIуннал, оьрму чIюлу буллалисса хъун­кIултIутIив! ЧIа тIий ура цIу­ллу­­ши­ву, талихI-тирхханну. Зул си­­манная пиш чан къахьуннав, дакIнил угь къаучиннав.

Бахьулихъал ХIажикьурбан,
ш. Хъусращи