Барча буллай буру

Март зурул 7-нний оьрмулул 80 шинал юбилей хьунадакьлай ур КIулушацIрал жяматрал ва лакрал агьалинал ххаллилсса вакил, Сулайманнул арс Аьбдуллаев Шарапуттин.

Шарапуттиннул цIа ца хIурмат ва кьадру ххину кIицI лагайссар цала агьлу-авладрал дянивгу, жяматрал дянивгу, МахIачкъалаливсса чIявусса педагогтурал дянивгу. АцIрахъул шиннардий ванал директоршиву дурсса МахIачкъалаллал 18-мур школа мудангу ккаллину бикIайссия шагьрулий ца яла хьхьичIунминнувух.

Хъуннасса юбилейгу барачат дуллай, чIа тIий буру Шарапуттиннун цIуллусса шинну, цIу-цIусса ххуй-хъиншивуртту, вила чумартсса дакIнин лав­хьхьусса кьисмат!
Дустал, гьалмахтал,
уртакьтал


Хъаннил байран барча дуллай буру жула шяраву душнихь, чIунархIал хъаннивугу бусрав­сса, ласнал ляхъиндалул дянивгу хIурматрайсса, бавцIусса кIану ххуй байсса, бакIралгу ххуйсса, чурххалгу бавкьусса, ЧIурттащиял шяравасса Хаваева ПатIимат Шагьисмяиллул душнихь.
ПатIимат «Анаварсса кумаграл» азарханалий хирургиялул отделениялий медсестрану зий 45 шинни.
Ххуймур, хъинмур буван анавар бувкнувасса инсан бушаврищал, уттигъанну иш багьнугу, кIул хьунни цила коллективравугу ванил хIурмат-кьимат цуксса буссарив. Даврил уртакьтурачIагу, къашайшалтрачIагу ва хъун хIакиннал кьадрулий бия. Ттунмагу ва бакIрайн къабагьссания, ци бакIрачIан бучIантIиссияв къакIула. Цила даву сант кIулну дайсса ПатIиматлуя рязисса ттинингу чIявусса бикIайва.
Я Аллагь, вихьхьун цIуллу­шиву дулуннав чIярусса шиннардий вила дакIнил ларсъсса даврий ттиния тинмайгу зун­сса, инсантуран хъиншивуртту дуллансса.
Барачатрал дайдихьу хьуннав вин ва интдайдихьулий­сса Хъаннил байран. Битаннав ина оьрмулул буччинцIа, вила наслулия рязину, миннал ххари буллай.
Тамара ХIажиева