Гьанай дия махIаттал буллалисса нигь

Щил ци учирчагу, мюрщисса харжирдахгу къабурувгун, давриву дакI дирхьуну, школа ва дуклаки оьрчIру ххирану зузисса учительтал тачIаввагу чан бакъар. Мукунминнавасса цану бур МахIачкъалаллал 30-мур школалий ингилис мазрал дарс дихьлахьисса Лариса Шихбабаева.


ПатIимат Рамазанова
Ва ттул оьрчI дуклакисса 7 «б» классрай каялувшиву дуллайгу бур, мунияту ттун исватну чIалайгу бур ванил захIматгу, хIарачатгу. На махIаттал бувнав ванил, нитти-буттахъулгу бавтIун, дурсса цалчинмур собраниялулва. Собраниялийн оьвтIисса открыткарду дия авурсса, хъатIайн оьвтIиминнуяр къалувсса. ХъатIийн кунма, гъирарай лагу-лавгссияв цалчинмур собраниялийн.

Шиккува бусанна, дуккаврил шин дайдихьлахьисса кьини оьрчIру ххари буван Лариса Шигьмурадовнал гьарцагу оьрчIан бахшиш дурна цIарду чирчу­сса аьнтIикIасса ручкарду. Байбихьулул классиртталмур школалий учительтуран чан-кьансса бахшишру дуллай аьдатсса жун циван тIааьнну къабикIанссия ва ххуллух бахшишру учительницая оьрчIан душиву!

Нитти-буттахъул буслан бикIай, оьрчIру хIакьинусса кьинигу ми ручкарду ядуллай бушиву. Аякьалий ядуллай ур ттулмагу. Интерактив доскалия тIайла хьуну, видеосюжетру хIаласса, мастер- класс куннасса собрание дурна. Нитти-буттахъайх бавчIуна оьрчIру тарбия баврин бучIи лякъинтIисса буклетру. ДуцIин дуван бувнав оьрчIал тарбиялул ва дуккаврил хIакъиравусса суаллу бусса анкетартту, тестру.

Гьанай дарчуна ялагу-ялагу махIаттал буллалисса нигь. Лариса Шигьмурадовна цуппа лавгун, ЦУМ-рачIасса луттирдал базаллува машан лавсуна амудадал хъуна уллалисса оьрчIансса цаппара луттирду. «Вийн бияннин луттирдал хъирив гьансса акъаххивав, му оьрчIал иномаркардай занази­сса буттауссурвал буссар, миннахь ласи увкуссания», тIий, маслихIат буллалисса коллегахъахьгу кьянкьану увкуна: «Ттун ссан аьркинни оьрчIал махъ цу урив, акъарив хъирив багьлан, дуклан гъира бу­сса оьрчI ур, аьркинсса луттирду бу­ссар тти муначIа».

Дуккаврил ялувбацIаву къагьану, гьарцагу дуклаки оьрчIащал, психолог кунма, гъалгъа тIун бикIай Лариса. ИчIува, шаппа ца-ца оьрчIвагу тIулуйн уцин къабюхълахъисса жу, гьай-гьай, мяшнугума бикIару мунил классраву дирхьу­сса низамрай. Лащинну дуклакисса ягу вяйлиллалисса оьрчIал нитти-буттахъул чIу лахъ бувну дяъвай­сса чIумал, Лариса Шигьмурадовна паракьатну: «Лагьу-лахъунтту тарбиялул уртакьтал бакъар, гьуя-гьарайлину зула оьрчIал бакIру къагъ къабуллай, бувчIинсса ку­ццуй бувчIин бувара», — тIун бикIай. Жуннив ттигу бувассар лахьхьин му «бувчIинсса куццуй бувчIин буваврил ссигъа».

ОьрчIаннив чIалачIин дакъар «классрукнаха». Ттун къакIулли классравусса зувиллий ряхагу оьрчIан классрук укун чIувну ххирасса цамур иш. МарцIну ххювардай лахьхьайминнангу, дарсирдал къухънаминнангу. Гьарцагу ученик мудангу ванил аякьалий ва итта­лу ур, гьарманах дагьайкунсса къулагъас дур.
«Циняв дуклаки оьрчIру итххявхсса къабикIай, ца дарсирдал итххявхсса ухьурча ,таманаву гьунар цамур бикIай, гьарцагу оьрчI личностьри», — учай ванил чIявуну. Ялунгума, «дарсирдал махънин багьлагьимири, ххуй-оькки личIи буван къахъанаймири педагогнал кумаграх мюхтажми» учай.

Педагогтурал коллективравугу Шигьмурадовнал сий дур, ва коллегахъал дусгу, маслихIатчигу бур. КъамахIаттал хьунну жу вай гьантрай МахIачкъалалив хьу­сса «Самый классный классный – 2018» конкурсрай Лариса Шигьмурадовнал цалчинмур кIану бугьаврий. Ва шагьрулул КIулшиву дулаврил управлениялул классрукнал статусрал сий гьаз даву мурад­райсса конкурс дур, гьашинумур хьунни 22- мур лицейраву.

Шанма гьантлий нанисса конкурсрай жюрилул ххал диргьунни 28 классрукнал пишалул устталугъ. Шагьрулул КIулшиву дулаврил управлениялул хъунама ТIагьир Мансуровлул конкурсрай цалчинмур кIану бувгьусса Лариса Шигьмурадовнан буллунни диплом ва бахшиш. Укунсса учительтуралли учительтурал пишалул сий гьаз дуллалиссагу!