Ачу бувчIавурттайн – бахшишрал хъирив

Итникьини «Дагъусттан» РИА-лул конференц-залдануву «БувчIавурттаясса сурат» тIисса конкурсрая бусласисса пресс-конференция хьунни.


З. АьбдурахIманова
Республикалул СМИ-лул журналистътурахь ва акциялул сиптачишиву дурсса «Проджи» журналданул вакилтурал ва цаймигу жяматийсса ишккаккултрал бувсунни ва даврил хъунмур мурад бувчIавуртту нанисса кIанттурдайн халкь, хаснува жагьилтал, бучIан бансса, мунивух гьуртту хьун гъира бутан­сса бушиву.

«Билаятрал бакIчи увчIлачIисса агьамсса давривух гьуртту хьун мартрал 18-нний жу оьвтIий буру цинявппагу жула жагьилтурайн. ОьвтIий буру миннайн цала граждан позиция ккаккан бан. Мукунма тавакъю буллайгу буру «Фото Проджи» тIисса фотоконкурсравухгу гьуртту хьун. Миннан аьркин­ссар, бувчIавуртту нанисса кIанайн бувкIун, рирщуну суратгу, гара ссятраву # фотопроджи,
# махачкала тIисса хэштеггу дирхьуну, Инстаграмраву ягу «Вконтакте» социал сетирдавусса цалла страницалий дишин», — бувсунни Асил Аджиевал.

БувчIавуртту нанисса кIан­ттур­дай вай цимурца бувчIин буллантIисса волонтертал зий бикIантIиссар. Акция цурдагу республикалул 7 шагьрулий нантIиссар. Конкурсрал комиссиялул ххув хьуми язи бугьантIиссар социал сетирдаву бувчIавурттаясса суратиртталусса «лайкирдал» ккалданух бурувгун. Цалчинмур кIанттун лайкь хьуманан бахшишран дулунтIиссар Apple Ipfone 8, кIилчинмур кIанттун лайкь хьуманан – Apple iPhad Air ва шамилчинмур кIанттухлу дулунтIиссар гироскутер.
Мартрал 20-нний конкурсрал хIасиллу дурну, ххув хьуминнал цIарду бусантIиссар.

Укунссара журалул конкурсру дурну диркIссар билаятрал цайми регионнайгу 2016 шинал, Госдумалувунсса бувчIавуртту нанисса ппурттуву.