Дянивсса дур тагьар

АьФ-лул ПаччахIлугърал санитариялул хъунмур хIакин Анна Поповал каялувшиндаралу хьунни муштаритурал ихтиярду дуруччаврил ва инсантурал ахIвал-хIал къулай баврил хIакъиравусса маслихIатшин.


Имара Саидова
Микку ххал бивгьунни «Гриппрал ва ОРВИ-лул эпидемиологиялул тагьарданул» ва «Гъин­ттулсса цIуллу-сагъшиву дуруччаврил кампаниярттал» масъалартту. Микку гьуртту хьунни ДР-лул ЦIуллу-сагъшиву дуру­ччаврил министерствалул вакилтал ва республикалул кIантту-кIанттурдайсса Роспотребнадзорданул управлениярттал хъуними.

ЦIанакул республикалий ОРВИ-лул къашавайсса инсантурал аьдад дянивсса дур. Ца нюжмардул мутталий, февраль зурул 12-нния 18-ннийн бияннин, республикалий 2869 иш сияхIрайн лавсун бур ОРВИ-лул къашайсса инсантурал. Ларгмур нюжмардух бурувгун, ОРВИ-лул къашайсса инсантал 5% чан хьуну бур.

ДР-лул Роспотребнадзорданул управлениялул зузалт ялув бавцIуну бур пневмония хьу­сса къашайшалт лях гьан къабитаву мурадрай. Махъсса нюжмардий дурсса ххал бигьавурттайну аьлтту хьунни азарханалийн къабагьсса, пневмония дусса 164 къашайшала.

Республикалий ОРВИ-лул къашавайминнал тагьар тамансса къулай хьуну дур, сезон дайдишиннин гриппрал вакцинарду баврийну. Эпидемиялул сезон дайдишин хьхьичI республикалий 1 150 235 инсаннан бувну бур гриппрал вакцина.
Мукунма ххал бивгьунни гъин­ттулсса цIуллу-сагъшиву дуруччавриха зузисса кампаниярттал хIадуршиннардал масъалартту.