Аьрасатнал чемпионатрай — 7 медаль

Вай гьантрай Хабаровскалий хьусса бияврил самборал Аьрасатнал чемпионатрай Дагъусттаннал спортсментурал ларсунни 7 медаль. Миннува 1 дур мусил, 1 арцулсса ва 5 чарвитул медаль.


Мусил медальданун лайкь хьуну ур 68 килорай уклай ивкIсса Шайх- Мансур ХIабибуллаев. Утти му гьуртту хьунтIиссар Бухарестрай хьунтIисса дунияллул чемпионатрай.
Арцул медаль ларсунни Мухтар ХIамзаевлул 57 килорал кIушиврий. Му ккаккан увну ур Афиналий хьунтIисса Европанал чемпионатрай гьур­тту хьун.

Чарвитул медаллу ларсун дур Тамара АхIмадовал (80 килорай), Сяид Сяидовлул (90 килорай), Султан Аьли­евлул (90 килорай), Шамил КIурамахIаммадовлул (100 килорай).