«ЧIивисса театрданул хъунасса актер»

Поэзиялул театрдануву хьунни Дагъусттаннал халкьуннал артист Шамил Керимовлул 70 шинал юбилейран хас бувсса аьпалул мажлис. Мажлис сакин бувну бия А. Къап­иевлул цIанийсса Лак­рал музыкалул ва драмалул театрданул.
Артист дакIнийн утан бувкIун бия мунал гъан-маччами, архIал дук­лай ва зий бивкIми, икрамчитал.
Зулайхат Тахакьаева
Гастроллай, личIи-личIи­сса аьр­ххирдай Шамил Кери­мовлуцIун бавхIусса ярг-яргсса ишру ва мунал дургьусса роллугу дакIнийн дичлай, мажлис бачин бувну ия Да­гъусттаннал халкьуннал артист Аслан МахIаммадов.
Шамил Керимовлул оьрмулия ва творчествалия гьарза-гьартану бувсуна Лакрал театрданул завлит, Аьрасатнал магьирлугърал лайкь хьусса зузала Гулизар Султановал.

Айгум Айгумов, Дагъусттаннал Театрал ишккаккултрал союзрал хъунама, Аьрасатнал халкьуннал артист:
— Исламлущал жу бувкIру Зубаир Хиясовлул аьпалул мажлисрая, жула хьхьичIунсса дус Шамил Керимов дакIнийн утан. Вай кIиягу буссия ххаллилсса актертал.
Жу Шамиллущал «Хочбар» опералуву хьхьичIунсса роллу дургьуну буссияв. Га балайрду тIий ­уссия. Репетициялий, гьарца балай тIий айивхьутари, ттул иттав уругайва. Му бакъарив цала рольданухсса хIурмат, жаваблувшинна. Ххаллилну хъанай бур куссия на ганахь. На навагу хъювусулну уссияв, цанчирча жу кIиягу драмалул актер цалчин бияв опералуву роль дугьлай. Ва опералия махъ ттун Шамил хъинну ххира хьуна. Оьрму рахIму бакъасса бур, яла гьунар буми, яла яргми, инсантал ччяни яла лавгун, миллат мис­кин шай. Амма миннал оьрмурду кутIасса бунугу, цIарду абадссар.

Ислам Казиев, Аьрасатнал магьирлугърал лайкь хьусса ишккакку:
— Жу Шамиллущал ччя-ччяни аьрххирдай архIал бизайвав. Гьарца кIанттайгу ххуйсса тIуллайну итталун агьайва. Гьунар ххисса ушивруцIун, инсаншиврул бутIа ххину буллусса, хъиншиврул къявхъ тIисса инсан ия. Шамиллул симандалий пиш чан къашайва. Ганал аьчух­шиврул хIайран увнува икIайва Къумукьнал театрданул директор Манташевгу.
Ца базилух жу буру Москавлия най, самолетрайн лахълай. Ца хъамитайпа бур, мурчал талон канива ларсун, стюардессал буххан къабитлай. Жун ганий язухъ хьунни. Ва хъамитайпа къабуцирча жугу шива букканну куну, бувккун бавчуру Манташевлущал. «Къумукьнан къалмакъал дуллан ххирассар», — увкунни цаннил. Мичча Шамил лавай ивзун: «Гъумучиянгу ххирассар къалмакъал дуллан! Ва хъамитайпа къабувцуссаксса, жугу къалехханну», — тIий авцIунни. Ми­кку пилот увккун, аьлагъужа сукку хьунни. Билет бакъа ва хъамитайпа шивун къаитабакьинссия, чIалай бурхха ванища талон дакъа хьушиву куну, цукун-бунугу га хъамитайпа итабакьинмур барду.

АьбдуллатIип ХIажиев, тарихрал элмурдал кандидат, хьхьичIавасса культуралул министр:
— Ттуйн щилчIав къаоьвкунни ва мажлисрайн. Нава увкIра, баян баву ххал хьуну. УкъавкIун ацIан къавхьунни, лакрал агьулданул хIурмат ттучIа хъинну бюхттулссар, Шамил Керимовгу ттул дакIнил лавсъсса инсан ия.
Жул ЧIарадиял райондалий ду­ссар лакрал шяравалу – Шал. КIичча бувкссар ххаллилсса учительтал: Самадов АхIмад, Антуев Анту. Аьпа баннав цал!
ХIакьину жува дакIнийн утлай буру Шамил Керимов. Хъинну интеллигентсса инсан ия. Театрданул муданмасса буруккинни директорнал ва режиссернал дянивсса бувчIа-къабувчIавуртту. Министерствалийн увкIсса цума-цагу директор айишайссия режиссерная шикаятрай, Шамиллул тIурча, му журалул ихтилат суккувагу къабайва. Бигьану бия ганащал зун.ТIааьнсса шайва гьарца хьунабакьавугу.

Мирзабаг Мирзабагов, Лазгиял театрданул хъунама режи­ссер, Дагъусттаннал халкьуннал артист:
— Директорнал ттуйнма оьвкуну, Дарбантлия шихун гьан багьлай бушиву бувсукун, репетициялийн бавтIсса актертурахь сайки 40 минутIрал мутталий буслай ивкIра Валерий Эфендиевлуя, Шамил Керимовлуя, Садикь МахIаммадовлуя. Вай бия жул театрданул коллективращалсса дусшиву цIакь дан яргсса хха кьабивтсса инсантал. Жул театрданул хъунмур никиран ми ххуйну кIугу-кIулссар, дакIниягу къабуккайссар.
Жу Шамиллущал чIунар­хIалсса бияв. Ганаву яла ттунна дакIний лирчIсса хасият ци дия чирча, га ия дусшиву дангу, дуруччингу кIулсса. Цаннал дакIния цаннал щин хIарчIсса кунмасса шайва жул гьарцагу ихтилат.

Качар ХIусайнаева, Аьрасатнал магьирлугърал лайкь хьу­сса зузала:
— ТачIав дакIния къадуккай 1973 шинал, на ва театрданувун дахьва зун бувкIсса чIумал, Ереванная Лак­рал студия къуртал бувсса актертал бувкIсса кьини. Лакрал миллатрал байрандалун ккалли бан­сса иш хьуна га. Аьщун кунма, исвагьисса бия цинявппа актертал. Гайннаву яла ябацIанма ия Шамил. ТIайлассар, гайннавасса чIявуми бигьа ба­къасса актернал пишалий лахъи къалавгуна. Шамиллущал театрдануву ливчIуна ванал оьрмулул дус ПатIиматгу.
Ванал оьрмулул 60 шинал юбилейран хасну на чирчуссия «СахIналул ссихIир увма» тIисса макьала, утти чичав «СахIналул Мажнун» тIисса. Мукунсса угу-ия Шамил, сахIналул ясир увсса. Укунма­сса ихтилатравугума цала дургьусса роллавасса калимартту экьидачайва ганал зумату. Ца ппурттуву Шамил уссия театрданул директорну зий, амма га му даврий лахъи къалавгуна, цанчирча сахIналухсса ччаву, тамашачинащалсса дахIаву агьамну дия ганан къуллугъраяр. Гьарцагу роль дакIнивух дуккан дайва.
Ттун дакIния къабуккай, ца ххуллух жучIанма болгарнал драматургиялул фестивальданийн бувкIун буссия бусравсса хъамал, театрал ишккаккулт, тани хъинну сийлий бивкIсса «Театр» журналданул зузалт. Тайннавух ия махъ Аьрасатнал культуралул министр хьусса Михаил Швыдкойгу. Нагу, завлит хIисаврай, тайннахь спектакль таржума буллан бурж бивхьуну, тайннащал щябивкIун буссияв. Хъамал цIубутIуй, тти ва провинциал театрданул спектакльгу таривав къуртал шайсса тIисса пикрирдай, бизарну буруглай бия. Шамил ва ПатIиматгу буссия роллу дургьуну. Спектакль дянив бивсса чIумал: «Провинциялул театрдавугу хъунисса актертал зий бусса бурхха», — увкуна Швыдкойл хIайранну.

Ссалам Хавчаев, «Дагъусттан» ВГТРК-лул хъунаманал хъиривчу, Аьрасатнал культуралул лайкь хьусса зузала:
— Ца яла къалагайсса видачI­рашиву дур ттул дакIниву Шамил жущала акъашивруцIун дархIусса. «Геростат хъамаитан» тIисса спектакль на ххал бувссар Совет аьралуннал театрданул бивхьуссагу, жула театрданул бивхьуссагу. Тайннал бивхьусса спектакль бия укунмасса спектакль, Лакрал театрданул сахIналий тIурча, спектакль хьуна агьамсса иширан ккалли бансса, жула хъунасса артист Шамил Керимовлул усттарсса роль сававну.

Ихтилатру буллалиминнал сайки цанналагу кIицI къаларгун къалирчIунни киносурат «Кулпат». Мунинсса роллу дачIлачIисса чIумал, Шамил ва ПатIимат, махъ бакъа, бакьлай бия цаннацIун цагу, роллацIунгу. Сурат ласласийни, дакI мяшну уруглай икIайссияв гайннах. Ттун гай Александр Лазаревлуха ва Светлана Немоляеваха лащайва. Ттула ихтилат къуртал буллай, цIунилгу мисалданун буцинна Шамиллул бюхттулсса даражалий роль дургьусса тава «Геростат хъамаитан» тIисса спектакль. Халкьуннан дакIний личIаншиврул, Геростатлул ччувччуссар дунияллий ца яла язимунин ккаллисса Артемидал храм. Шамил тIурча, халкьуннан дакIний личIантIиссар жула дакIурдиву магьирлугърахсса, сахIналухсса ччаврил лама лахъан бувсса актерну.

Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул академиялул преподаватель Аслан Къажлаевлул дакIнийн бивчуна Шамиллул нину-ппу.
Ереваннал театрал институтраву дуклакисса чIумал ШамиллуцIун бавхIусса ишру дакIнийн бивчуна архIал дуклай ивкIсса Оьмахан МахIмудовлул, Дагъусттаннал лайкь хьусса артист Гамлет Макьсудовлул, Дагъусттаннал халкьуннал артистка Ларина Оьмаровал.
Шамил Керимовлущал роллу дугьлангу, ца коллективраву зунгу тирхханну дикIайва тIий бия Дагъусттаннал лайкь хьусса артисткахъул Уди Аьлиева, Жинасат ДинмахIаммадова, Луиза Шагьдилова, Саният Рамазанова. Циняв­ппагу хIайп тIий бия ганал къадургьуну лирчIсса роллу.

Ихтилатру бувна Лакрал райондалул магьирлугърал управлениялул каялувчинал хъиривчу Марина Хизриевал, ца школалий архIал дуклай бивкIминнал.
Лях-лях ккаккан буллай бия Шамил Керимовлул роллу дургьусса спектакльлавассагу, «Семья» ва «Паук» тIисса телесериаллавассагу бутIри.

Балайрду увкуна ХIажиаьли ХIажиаьлиевлул, Саният Рамазановал, Луиза Шагьдиловал, Юлиана МахIаммадовал, Аьбдул Мурадовлул.
Шамиллул уссил Апаннинал ва кулпат ПатIиматлул барчаллагь увкуна аьпалул мажлис сакин бувминнахь ва га дакIнийн утан бувкIцириннахь.