Буттал арснахьсса насихIат

Ттул пикрилий, жула-жула никиран хаснува цува увссагу, ялапар хъанахъиссагу кIанттул тарих кIулну хъинни, му давугу дурну хъинни, цалчинма-цалчин, оьрмулул бугьараминнал, тарихрая кIулминнал. Мунияту ттунгу пикри хьунни Ккуллал щарнил тарихравун къабагьну ттучIава ливчIсса цаппарасса затру «Илчи» кказитрайхчIин аьлтту бан.


Ттул ва базилухмур ихтилат хъуннасса Ккуллал шяраву хъунмасса хIаллай юзбашину зий ивкIсса ХIажикьурбаннул арс ХIажиаьли- кьадинаяр.

ХIажиаьли увну ур 1855-56-ку шиннардий Даччихъал агьулданий. Ва ивкIссар бусурман диндалия хъинну зад бувчIусса, Гъумук, Кьукнив, Яруссаннай дуклай ивкIсса, цила чIумал хIажгу бувсса, шяравусса жяматран хъинну бу­с­равсса адамина. Мунияту бухьун­ссия, ХIажиаьли увчIуну ивкIссар хъуннасса щарнил кьадинугу. Зий ивкIссар Совет хIукумат дирхьуну махъгу, 1935-36-ку шиннардийн ияннин.

Кьади увчIайсса ивкIссар щарнил жямат бавтIун, цIакь айссагу, мунан харжи булайссагу бивкIссар паччахIлугърал. Кьадинал даврил хъунмур буржнугу хъанай бивкIссар шариаьтрал зумуну жяматрал дянивусса суд-дивандалул ишру бачин бавугу, мизитирттал мадрасалул давугу, васижатир­ттал, аманатирттал масъаларттугу низамрайн бивчуну, шяраваллил чичрулул давугу дачин даву.

1933-ку шинал увсса ттун хъинну ххуйну дакIний ур ттула чIаххуврай ялапар хъана­хъисса ХIажиаьли – цувагу, мунал къатта-къушгу. ДакIний бур щарнил кьади ивкIуну, уччан нанисса чIунгума, му духьунссия 1942-43-ку шин, щарнил ца ххарахIала Ккуллал Мичиххичнавун ятIапрайн гьан дан хьхьичI.
ХIажиаьли-кьади ия чурххал бюхттулсса, чIири-ссирссилу ду­сса, авурсса, ур учинсса зунттал чув. ИвчIай чIумал мунан духьун­ссия 87-88 шин.

ХIажиаьлихъал, щарнил кьадину итаннингу, авадансса ужагъ диркIссар. Ми каши дусса бушиву миннал гьартасса, лазиларкьу­сса хIаятравун увххукунма чIалай бикIайва: кIира зивулий­сса цIувцIу чарил къатри, ппалав шанма-мукьва оьл, мукьва ниц, шанма балчан, ва м. ц.

ДакIний дур ттун ХIажиаьли-кьадинал щарсса Муигу. Му цала агьулданиясса дунуккива. Муил ва ХIажиаьлил лякьлуя бивзун бия МахIаммад тIисса арсгу, Пахай ва Аминат тIисса душругу.
Ттуруллувух кунма, дакIний бур ХIажиаьли-кьади ивкIуну, уччин нанисса чIунгу. На аьйкьлай акъахьурча, му дия 1942 шин. Му чIумал арс МахIаммад ивкIссар Хъун дяъвилий. Миннал Пахай тIимур душ бия ттул ниттил ссу кунмасса инсан, мудан бухха-буккайсса.

Мунил бувсъссар тIий, ттул ниттил бусайва жухь укунсса хаваргу. Щарнил жяматран кIулсса куццуй, жул бутта ХIажиаьли ­уссия хъинну дугърисса, тIайламур ххирасса. Буттан ХIажиаьлин хIисав хьуну ивкIун цур цала аннава тIий ув­сса арс я цачIанма дустурал бухху-букку бакъасса, ягу цува щищалчIав гъанну дусшиву къадуллалисса ушиву.

Му тагьар чIалачIисса буттал, ужагърайминнангу баллай, хъинну кьянкьасса ихтилат бувну бивкIссар тIар арснахь. Ихтилатрал мяънагу укун­сса диркIун дур: «Ургу арс, ттун ччянива бувчIунни жула агьлу-авладрай щилчIав дакъасса жюившиву виву душиву. Му ужагърал заллугу инара икIантIисса. Дуцин­ссар щарсса, буванссар оьрчIру.

Ца вина инавалу ялапар хъанай къаикIанссарахха. Гъан-маччами, дустал, хъамал ххира бакъасса тайпану ина уккар­ча, вил оьрмулул арши бяйкьусса лякъинтIиссар, къатта-къушлийнгу барча ба­къашиву дагьантIиссар», — куну бив­кIун бур буттал. Ккуллал шя­раву цIанихсса агьулдания бакI­рал авурсса душгу бувцуну, арсгу увну, яхъанай ивкIун ур МахIаммад. Амма чIал къавхьуну арсгу ивкIуну,

ХIажиаьлигу аьпалухьхьун лавгун, МахIаммад цувагу дяъвилийн увцуну, занагу къавхьуну ур.
Зунттал аьдатрайн бувну, Ма­хIаммадлул щарсса кьияма хIаллай дягъу дургьунугу диркIун, дяъвилия мушакъат хьуну увкIсса Аьли­багхъал Юсуп тIисса адаминан щар хьуссар.
Шикку жунма чIалай бур, аьпа бувсса буттал ХIажиаьлил арснахь тIий ивкIмургу хIакьну тIайла бавцIушиву.

Дундар ХIажиев