Аьрасатнал Президентнал бувчIавурттал хIасиллу

АьФ-раву Владимир Путиннухлу чIурду буллунни 76,6% агьалинал,
Павел Грудининнухлу – 11,8 %,
В.  Жириновс­кийхлу – 5,66 %,
Ксения Собчаклухлу – 1,67 %,
Григорий Явлинскийхлу – 1,04 %,
Борис Титовлухлу – 0,76 %,
Максим Сурайкиннухлу – 0,68 %,
Сергей Бабуриннухлу – 0,65 %. Читать далее

Кьиматрай кьамул бансса захIмат

Ссалам аьлайкум, гьалмахтал! Цаппара гьантрал хьхьичI, гъан-маччанал тIайла бувккун, ттучIан бивунни «ГьунчIукьатIрал тарих» тIисса Амин Аьбдуллаевлул сакин бувсса лу.Хъунмасса гъирарай кIива гьантлул дянив бугу-буккав. Утти ва Аминнул арилчинсса лу хъанай бур. Читать далее