Дагъусттаннал студентътал – Оманнай
Февраль барз къуртал хъана­хъисса гьантрай Дагъусттаннал делегация лавгссия архсса Оманнал билаятрайн. Читать далее