ЖИЖАРА

Дахьва цIана бавунни хъинну пашмансса хавар. Жуятува бат\ул хьуну бур ххаллилсса чичу, шаэр, журналист, Аьрасатнал Чичултрал союзрал член, Аьрасатнал Журналистурал союзрал член Миясат Щурпаева. Читать далее