Игорь Баринов увкIунни Дагъусттаннайн

Мартрал 6-нний Дагъусттаннайн къуллугърал аьрххилий увкIунни Миллатирттал иширттал федерал агентствалул (ФАДН) каялувчи Игорь Баринов.


ФАДН-лул бакIчи республикалийн учIайхтува ивунни «Щалвагу Аьрасатнал миллатирттал дянивсса зарядка» тIисса акциялийн. МахIачкъалаллал «Труд» стадиондалий кIюрххила байбивхьунни «Жу язи бугьлай буру кьуват бусса билаят» тIисса акция. Муний гьуртту хьунни цIа дурксса спортсментал ва жяматийсса ишккаккулт. Му акциялул мурад бия мартрал 18-нний хьунтIисса Аьрасатнал Президентнал бувчIавурттай чIурду булайми гьарзану хIала-гьуртту баву.
Игорь Баринов мукуна хьунаавкьунни вузирдал студентътуращал. Муния махъ И. Баринов хьунаавкьунни Владимир Васильевлущал.
ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул