Жижара

МахIаммадлул душ Сулайманова Аьишат

Февраль зурул 28-нний дунияллияту лавгунни ххаллил­сса хъамитайпа, Хьурттал шяравасса Сулайманова Аьишат МахIаммадлул душ.
Аьишат бувну бур 1932 шинал Хьурттал шяраву. Арулва классгу къуртал бувну, зун байбивхьуну бур Гъумук кассирну. 1952-ку шинал щар хьуну бур Сулайманов Ахъвердин, Азирбижаннаву ссяткарну зузисса. 1991-ку шинайнин тийх ялапар хъанай буссия. Гания махъ МахIачкъалалив ялапар хъанай буссия. Аьишат бия хъинну инсантуращал бавкьусса, цищава шаймур цила гъан-маччанан, кIулминнан бан хIадурсса.

Инттухунмай Лаккуйн цила ласнащал Ахъвердищал лагай­ссия. Хьурттал шяраву ванил сипталийну Мусал зиярат бакьин бувссия, ПартIу ПатIимал зиярат бан дакIнийнгу бувтун, цила ласнащал та буллалисса чIумал ялув бавцIуну, тикку зузисса усттартуран дукра дуллай, тайннан аьркинмур щаллу дайссия.
Аьишат аьпалул шаврил къумашиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил цинявппагу гъан-маччанахь. Имандалий лавгун лякъиннав, рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав. Махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав.

Хьурттал,  ХьурукIуннал жямат

ЯрахIмадил арс Аьлиев Кьади

Вай гьантрай, захIматсса азаруннияр ххув хьун къавхьуну, оьрмулул аргъираву дунияллия лавгунни ххаллилсса лаккучу, Кумиял шяравасса ЯрахIмадил арс Аьлиев Кьади.  Увну ур Кьади 1969 шинал Кумиял шяраву. Ххуйсса кьиматирттай Ккурккуллал дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, 1986 шинал увххун ур Дагъусттаннал педуниверситетрал художествалул ва графикалул факультетрайн.


1992 шинал институтгу къуртал бувну, зун увкIун ур Ккур­ккуллал школалийн. Шикку дарс дихьлай ивкIун ур 8 шинай.
2000-2016 шиннардий Кьади сурат дишаврил ва черчениялул учительну, мукуна художник-оформительну зий ивкIун ур МахIачкъалаллал 7-мур гимназиялий. АрхIала зий ивкIун ур МахIачкъалаллал 56-мур гимназиялий ва искусствалул школалийгу. Кьади ия цала даву ххирасса, оьрчIащал маз лякъин кIулсса учитель, ххаллилсса ппу. Ванал хIурмат хъунмасса бия учительтурал ва дуклаки оьрчIал дянив. ДакI-аьмал хъинсса, хасиятрал аьчухсса Кьади ххира­сса ия гъан-маччанан ва чIахху-чIарахнан.
Лавгунни аьпалухьхьун, аьзиз­­­­сса кулпат ва кIия арсгу махъ кьабивтун.
Кьади аьпалул шаврил кьур­чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь, арсурваврахь, ссурваврахь, махъсса гъан-маччанахь. Имандалий лавгун лякъиннав. РухI алжаннул ххари даннав. Махъминнал оьр­мурдай барачат бишиннав.

Ккурккуллал
ва Кумиял жямат