Вания-тания, Высоцкийя

Ларгсса нюжмардий Каспийскалий, шагьрулул хъунмур библиотекалий, оьрмулул бугьараминнансса, цивппалу ливчIминнансса «Яхши-хаш» («Общение») тIисса цIанилусса клубраву хьунни ирглийсса хьунабакьаву.


Бадрижамал Аьлиева
Микку ихтилат буллай, «Аьрасатнал ниттихъул» тIисса цIанилусса суккушиндарал председатель Таиса МахIаммадовал бувсунни цIуну ялун дуркIсса шинавугу клубрал гьурттучитурах ялугьлай душиву цIу-цIусса темарду ва хъин-хъинсса инсантуращалсса хьунабакьавуртту. КIицI лавгунни шагьрулул бакIчи МахIаммад Аьбдуллаевлул бугьарасса инсантуран чивчушиву «Дагестанская правда» кказитрал 100 экземпляр ва «Трудовой Каспийск» кказитгу.
Ва батIаву дачин дурсса Зугьра Аьбдуллаевал дакIнийн бувтунни ва шин Аьрасатнаву баян бувшиву Волонтертурал шинну ва Аьрасатнаву ва журалул суккушиндаравух гьурттуну бушиву сайки 8 миллиондалийн лавхъсса инсантал.
Ва кьинисса хьунабакьаврил кIилчинмур бутIа хас бувну бия январьданул 25-нний цан 80 шин хьун най диркIсса, чIявучин ххирасса шаэр, артист Владимир Высоцкийн. Хьунни мунал оьрмулиясса ва творчествалиясса чIявусса ихтилатру. Цала лахъи бакъасса оьрмулул мутталий мунал чивчуну бур 600-нния ливчусса балайрду, 850 назму, кинораву ва театрдануву дургьуну дур чIяру-чIярусса роллу. 1980-ку шинал 27-мур июльданий бяливчIун бур мунал оьрму. Му кьини мунал «Гамлетлул» роль дугьан най ивкIссар. Амма къаккаккан буван нанисса спектакльданийнсса билет цуя-ца инсаннал махъунмай къабуллуну бур, бивтун бур цачIава мунаясса аьпалун.