Лакрал халкьуннал учаларттава

Арнища хатIа къашай­ссар, зунттуща хатIа къашайссар, инсаннащар хатIа шайсса.


 

 

Ухсса увккун, дулун багьавив, ххувсса увккун зеххивив къакIулли.

ЧчатI бивкIссания ккар­ччив лякъинссия.

ЧчатIул дус ччатIущал лагайссар.

Чил ччатI кьурчIиссар.

Чил пулавнияр жула лар­хьхьунакьлихун ини хъинссар.

Аццимур тIартIунни, тIахI­нимур гъаргъунни.

Архмур тIутIи ятIулну чIалан дикIайссар.

Бургъил хъирив барзгу лаяйссар.

Бургъийгу ттангъри ду­ссар.

БувцIу варакъувун щин къадутIайссар.

Биттун къаз биривну бур.

Вила бавцIуни, чин оьбала мабара.

Винма хъинбала ччарчан, чин оьбала мабара.

Гьагълийх бивщусса чарил чIентIру цайнма личайссар.

Гьарца оьбалдарачIа хъинбалагу буссар.

Гъан чув оькьини хъинну лякъайссар.

Дард дачIинма уния, дард­ру дуван ци бия.

Дуниял чурттур, кув ла­хъайсса, кув бучIайсса.

Дуниял хъинсса инсантал бакъа дакъассар.

Душман канийн увкIукун, чувнал куна хIалал ити.

Залуннал вичIив къюкI­ссар.

Заннан чири байссар тIий, ккашил лиявай бияв.

Зарал бан бигьассар, га тIайла бацIан бан захIматссар.

Зумадугьул барзри тIий, закъумирал барз бия.

Зунтту лахъссаксса ттурлугу ччяни щайссар.

Зулмулул ахир оьнийн дуккайссар.

Зулму лахъи къалагайссар.

Зуруй ацIния ххюра хьхьу цIансса духьурчан, ацIния ххюра хьхьугу чаннасса дуссар.

Зунттуйн ттурлу щукун, я даяйссар, я дащайссар.

Инсан оьри куну, ратIувгу къаутай, хъинни куну, бакIуйнгу лахъан къаай.

Инсан акъар – шатта бур.

ИвчIан хIакьсса адамина ур.

ИвкIунанна рахIатшиву дия.

Ккаччив хъинну ябайсса удаманнал къушлийн барцI къаххяххайссар.

Ккаччил чайва тIар. «Хъурттарал ттурчIал нава буччирчан, барцI бутавияв».

КъабацIул бавцIунни, бацIул багьунни.

Ккаччин усру дарчан, цила дукайссар.

Къумашиврул хъирив гьарташивугу чан дакъассар.

Къурушрангу къуруш, чувнангу чув мудан лякъайссар.

КьуртIусри дакъасса ццац къабикIайссар.

Кьяцлуя хьхьичIа, чая махъа, оьсса инсанная гьари-чулуха нигьа усу.

Ламу лавхъссарав, мурадрайн ивссарав?

Ламу лавхъун, тий авцIума ххай урав?

Лахъан къахьурчан, хъамакъабитанна.

Лажин лухIир, маз кутIар.

Мархлулли мурхь бугьайсса, инсангу дакIнилли угьайсса.

МарцI мусин цIарая нигь дакъассар.

МархлуцIакул дуркмур цIуницIа къаххяххайссар.

МикIирал тIун дукай, зунчал зунтту букай.

Мудан хIап тIисса ккаччигу, даиман гьаъ тIисса ттуккугу къабикIайссар.

Муси кьяркьаравугу цIай-цIай тIий дикIайссар.

Муруллийх бутарчангу хъинбала бакъа къашайссар.

Мукьвагу мурцIу лавкьуну ур.

Муххай кIаланнувугума икIайхха.

НакIливух лавхьхьумур бивкIулухри хъамабитайсса.

Оь оьрмулул оьрму кутIассар.

Оьма къаккавккун, хъинманал кьадру бакъассар.

Оьбала хъамабити, хъинбала дакIний бити.

Оьбала бакъа хъинбала къабикIайссар.

Оьбала дакIний бувгьунан жапассар.

Оьбалагу мабара, нигьагу маусара.

Оьбала инава барчан – оьбалдарах, хъинбала барчан, хъинбалдарах ялугьлагьу.

Оьбалдарая хъинбала къашайссар.

Оьбалдарахь хъинбала бивчIан мабара.

Оьккимунийн ххуйссагу, кIяламунийн лухIиргу матIра.

Оьккимунийн ххуйри, ххуймунийн оьккиргу матIра.

Оьма утансса мурлугу, хъинма итансса тахгу къалявкъуссия тIар.

Оьсса чувнал лажиндарайн ххуйсса махъ, махъа оьсса махъ учайссар.

Оьсса жуятувагу къаизаннав, хъинсса чиятугу къаивчIаннав.

Оьсса чувнал оьманаяту хъин чуври чай.

Оьчувнан хъинбала къаккаккави.

Оьттулучу ратIув щиналгу, зунттуй шанулгу къаувччуссия тIар.

Оьная оь, хъинная хъин лахьхьайссар.

Оьккимур ххуймунияр ххув къашайссар.

Оьсса чувнал ахир дакъассар.

Суалданун лархьхьуссар жавабгу дикIайсса.

Ссуттил зимизрал кьацI гужну учайссар.

ТтаркI дакъасса чавахъ къабикIайссар.

Ттуккун – бивкIу, бурцIин – хъатIи.

Ттуккул кьадру ттуршалли.

ФашистначIа цIими бакъассар.

Ххув хьумигу бух шайссар.

ХатIа къашайсса цучIав къаикIайссар.

ХатIалун банмур бакъассар.

ХатIа хьулухва бикIайсса бивкIун бур.

Ххуйсса чувнал оьккисса даву къадайссар.

Ххуйсса мукъух вичIи дишин тIааьнни.

Ххуйсса багъманчинал багъраву – ххуйсса ахъулсса.

Хьуну лавгмуний бурттий занан къаикIайссар.

Хъинсса чувнал барцIгумали цила оьрчIая махIрум къабайссар.

ХъатIу лухIи лавгсса дакIнийсса къабувсунтIийри.

Хъин инсаннахлу – ттуршра ка.

Хъинсса инсаннал маз чанссар.

Хъин хьун ччарчан, хъинбала бува.

Хъинбалдарал гьанна хьхьиривугу къааьяйссар.

Хъинбала гьаннану бугьи, бакIлахъияну ттихIа, инсаншиврийгу бачIи.

Хъинсса чал хъирив ттурлу луххал дизайссар.

Хъинсса чIаххувчу ххазинанияр хъинссар.

Хъинсса ур, чав?
— ХъусличIан уца.

Хъинсса инсаннал цIу духкъалагайссар.

Хъинмунийнсса умуд кьукьин къабучIиссар.

Хъинсса задрал кьадру дакъа хьувкунни кIул шайсса.

Хъинбалдарал гьану къааьяйссар.

Хъинсса чу бурттигьу акъа къаличIайссар.

Хъинсса инсан маслихIатрай акьайссар.

Хъинсса инсаннал щалагу дуниял цала шардалур.

Хъинсса даврил цила цурда чIалачIи дай.

Хъинсса хъус муштари акъа къаличIай.

Хъярчлийн ссигу мабизара, къаччангу мабикIара.