Гуржиял «Жалин» – Лакрал театрдануву

Ларгсса нюжмаркьини Апанни Къапиевлул цIанийсса Лакрал драмалул ва музыкалул театрданул сахIналий хъунмасса тIайлабацIулущал хьунни «Имереттиянавасса жалин» тIисса спектакльданул премьера.Ва бур совет заманнул гуржиял кIия драматург В. Константиновлул ва Б. Рацердул, Д. Клдиашвилил «Саманишвилил бу­ттал щар» тIисса кьисса гьануну лавсун, чивчусса музыкалул къямадия. Спектакльданунсса музыка чивчуну бур хъунасса композитор Гия Канчелил. Лакку мазрайн пьеса бувцуну бур Мирза Давыдовлул.
Режиссер-постановщик – Марина Корпачева. Музыкалул каялувчи – Дагъусттаннал магьирлугърал лайкь хьусса ишккакку Рамазан Фаталиев. Художник-постановщик – Да­гъусттаннал лайкь хьусса художник Аскар Аскаров.
Ишру Гуржиянаву хъанай бухьурчагу, спектакльдануву сукку буллалисса буруккинтту щала инсаниятранма аьмсса, хIакьинусса кьинигу агьамшиву хъуннасса бур. Ниттил-буттал ва оьрчIал дянив­сса арардая, мяърипат яларай да­гьлагьаврия. Цимирагу ник хъунна хьуну махъгу бухкъалагай­сса буруккинттайн Лакрал театр цIуницIакулгу кIура бавунни.
Цалчин ва спектакль бивхьуну бур 90-ку шиннардий, режиссер Геннадий Якуниннул.
«Дуниял ххассал хьусса, аькъатIий, хъяй диркIун тIий­ри», — увкуну бур ца аькьил­нал. Амма, гьарца хъянсса ишираву кунма, шиккугу хъя­хъавривух аьтIунсса кIанугу бур. Платон (Дагъусттаннал лайкь хьусса артист Аьбдул Мурадов) – буттал ца акъа-акъасса арс, хъус-кьинилул заллу. АрулцIалла шинал оьрмулий щарсса диркIуну ливчIсса ванал ппу Бекина (Да­гъусттаннал халкьуннал артист Аслан МахIаммадов) баян буллай ур цува щарсса дуцин ччай ушиврия. Арс бан-битан бухлавгун ливчIун ур, бу­ттал щарнил арс уварча, буттал укуннагу къачIярусса хъус усси­щал кIидачIин багьанссар тIий. Ганал цалагу кулпат ва душ бур. Щарссанищал Меланощал (Да­гъусттаннал халкьуннал артистка Саният Рамазанова) махъ ца бувну, пикри бай буттан кIийлва щар хьу­сса, амма оьрчI бакъасса хъамитайпа лякъин.
ЧIаххучу Аристоннун (артист Ямлихан ХIажиев)  цала бусса ца оьл булун махъ буллуну, Платон лагай ганал бутталщар ккаккан. Гуржиял хьхьи­чIарасса аьдатрайн бувну, дацай лас ивкIусса ганал бу­тталщар Элене (Дагъусттаннал халкьуннал артистка Луиза Шагьдилова). Амма чIун чIарах дурккун, Платоннун бувай ссу ва (балаллун­сса) уссу.
Дахьа дунияллийн увксса уссу канил угьавривун, дакI кIукIлу ларгсса Платон ур: «Къатта ца, тту­кку ца, аьрава ца, жула оьттугу ца! – тIий. – Дунияллийн дур­ккун дур цIусса рухI, жува тIурча, — хъуслил­сса буллай буру».
Магьлул кунна, спектакльданул ахиргу ххуйну къуртал хъанай дур, хъиншиву я чIумул, я инсантурал макрурдал бугъ къадурну.
Хъинну бавкьуну бия Гуржиял кьадарду лакрал багьу-бизу­луцIун. Бавкьуну бия хха­ллил­сса музыкалуцIун мяъна куртIсса ва цIарал парсса гуржиял хъярчругу. Дагъусттаннал халкьуннал ва лайкь хьусса артистурал магьирсса тIуркIулул ва фонограмма дакъа тIутIисса балайрдал лекъащайсса асарду биян бунни тамашачитурал дакIурдийн.

Зулайхат Тахакьаева