ХIадур хъанай ура данди уккан

Январьданул 29-нний Дагъусттаннал ИFС-лул ию (боец) ХIабиб НурмахIаммадов МахIачкъалалив, ДР-лул Спортрал министерствалий, хьунаавкьунни республикалул журналистътуращал.


Пресс-конференциялий мунал бувсунни чемпионнал цIа ласаврил цIаний цува иян хIадур хъанахъисса муттаэ Тони Фергюсонил хIакъираву, цува Бишкеклив лагаврил хIакъираву ва цаймигу иширттая. ХIабиблущал архIал бувкIун бия мунал ппу Аьбдулманап, ДР-лул спортрал министрнал хъиривчутал Зайнал Салауттинов ва ХIайдарбаг ХIайдарбагов, олимпий чемпион Мансур Исяев.
Хьунабакьаврил дайдихьулий Зайнал Салауттиновлул ХIабиб НурмахIаммадовлун дуллунни ДР-лул Спортрал министерствалул хIурматрал грамота.
Журналистътурал буллу­сса суаллахьхьун жавабру дуллай, ХIабиблул инкар бунни интернет­раву ппив бувсса кIия муттаэнащал ивну махъ мунан спорт кьабитансса пикри хьуну бур тIисса хаварду. «Ттул пландалий ба­къар 2-3 ияву дурну махъ спорт кьабитансса пикри. Апрельданул 7-нний на иян най ура чемпионнал цIа дуруччиншиврул, муния махъ пикри бан аьркинни ялагу ци бан бурив. Ялун нанисса 2 шинал лажиндарай на спорт къакьабитанна», — увкунни ХIабиб НурмахIаммадовлул.

ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул