Спортсментурал чIарав бацIаврил митинг

Февральданул 3-нний сайки 5000 инсан увккунни МахIач­къалаллал хъунмур майданнив МОК-рал (международный олимпийский комитет) 2018 шиналКьиблалул Кореянаву хьунтIисса кIинтнил Олимпиадалий гьуртту хьун къабивтсса Аьра­сатнал смортсментурал чIарав бацIаврил митинграйн.


ХI. Аьдилов
ДакIнийн бутанну, дукIу Дунияллул халкьуннал дянивсса олимпий комитетрал Аьра­сатнал спортсментал букьан бувссар кIинтнил Олимпиадалул тIуркIурдая, допинг ишла бувссар тIий. Февральданул 9-нний байбихьлахьисса кIинтнил Олимпий тIуркIурдай жулва спортсментал ччалли буклантIиссар олимпиадалул ттугълилу. Миннал лаххиялий дикIан къааьркинссар жула билаятрал лишанну, Аьрасатнал Гимналун кIанай бяст-ччаллал чIумал руцинтIиссар Олимпиадалул гимн. ЦIубутIуй Аьрасатнал командалуву бивкIссар 500-лихъайсса спортсментал, яла, савав-багьана бакъана, ихтияр дуллуссар бяст-ччаллавух гьур­тту хьун увагу 169 спортсменна­хьхьун. Тренертуращал ва цаймигу спортрал пишакартуращал архIал наниссар цинявппагу 340 инсан. Олимпий тIуркIурду тIитIаврий гьуртту хьунтIиссар 70-75 инсан.
Митинграй махъру лавхъунни ДР-лул парламентрал спикер Хизри Шихсяидовлул, ДР-лул ХIукуматрал Председательнал 1-ма хъиривчунал кIанайма Анатолий Карибовлул, 2012 шинал Олимпий тIуркIурдал чемпион Мансур Исяевлул, Олимпиадалул тIуркIурдал арцул зава ларсма, дунияллул чемпион МахIаммадхан Арациловлул, «Лезгинка» ансамбльданул директор Жамбулат МахIаммадовлул ва цайминнал.
Митинграл ахирданий кка­ккан дунни концертгу.