Пиш тIутIийча оьрчIал симанну

Уттигъанну А.Тахо-Годил цIанийсса Национал музейраву Дистанцион журалий мушакъатсса оьрчIан кIулшивуртту дулай­сса центрданул зузалтрал цала тарбиялувтуран хIадур дурну дия хъинну дакIний личIансса, жула миллатирттал культурардан ва аьдат-эбадатирттан хасъсса шадлугъ.


З. АьбдурахIманова
ЦIубакIрай шадлугъ дачин дурминнал чIава тамашачитурахь бувсунни Дагъусттаннал ххазинарттая ва миллатирттал культурарду хIасул шавриву миннуя бивсса биялдарая. Шадлугърал программалувух мукунма гьур­ттуну бия МахIачкъалаллал 14-мур школалул дуклаки оьрчIругу. Вайннал щаллу бувунни дагъус­ттаннал миллатирттал мазурдий­сса балайрду ва бувккунни шеърирду. Мукунма ккаккан бувунни лакрал шяраву хьусса ца иширая­сса хъун бакъасса театрданул сценкагу. Ахирданийгу циняв хIала-гьурттусса тяхъасса къавтIаву дурунни.
Шадлугърал хъирив центрданул тарбиялувтуран хIадур дурну дия музейравухсса хъуннасса экскурсия. Шиву сайки циняв заллаву жулла республикалул зунттал, кьаннал, неххардил тIабиаьт ккаккан дурну дур, мукунма гьарца миллатрал багьу-бизу кка­ккан буллалисса мурцIурдугу бур. ОьрчIру мадара хIаллай аглан хьумур, хIаз бивзмур залгу бия этнографиялулмур. Шиву бу­ссар жула миллатирттал лаххи-ликкиялул, чIюлушиннардил, ярагърал коллекцияртту тамашалун бивхьуну. ОьрчIахь музейрал пишакартурал гьарта-гьарзану бувсунни зунттаву ва арив ялапар хъанахъисса халкьуннал багьу-бизулул, культурардал ляличIишивурттая. Бувсунни миллатирттал усттартурал дуллай бивкIсса чIюлушиннардия ва миннал цала-цала накьичру, цала-цала хасъсса лишанну диркIшиву. Хъинну ххуй дирзунни оьрчIан зунттал халкьуннал ужагъирттай ишла дуллай бивкIсса матахIгу: ххаллилсса халичарду, тIахIни-кIичIу, къатлул буза.
Ва школалул дуклаки оьрчIал ца цамургу бахшиш хIадур дурну дия центрданул тарбиялувтуран. Музейрал заллавух бувккун махъ, вайннах дагъусттаннал миллатирттал нахIура-нахIусса дукрардал бувцIусса ссупрардах ялугьлай бия. ОьрчIал ва бахшишраямур ххаришиврул дазу-зумагу дакъая.