Никирттайн бутан къавхьусса Ленинград

Январь зурул 27-сса кьини Аьрасатнал тарихраву ца агьамсса кIану бувгьусса, совет халкьуннал къучагъшиврул барашинна дуллали­сса, бусалдаравун дагьсса дата дур.


А. Аьбдуллаева
Гьашину ва кьини 75 шин бартларгссар Ленинград душманнал шалклува тархъан бувну. 1941 шинал август зурул 30-нний, гужсса гьужум бувну, немецнал аьралуннал вив лавсун бивкIссар Ленинград. Сентябрь зурул 18-нний бавщуссар Москва-Ленинград ххуллу, канийн лавсъссар Шлиссельбург ва кьирил чулуха шагьрулул лагма рургьуссар. Къизгъинсса талатавуртту дайдирхьуссар Пулковский лахъазантрай ва кьиблалул чулухсса шагьрулул зумакъирагърай. Ленинград душманнал кIунттихьхьун лагавай бивкIссар. Сентябрь зурул 9-нний шагьрулийн увкIсса Георгий Жуковлул амру бувссар махъа-махъсса инсан личIаннин шагьру буручлан. Гьужум булларча, цала аьралуннаву ливтIусса ва бивщусса чIявусса хьунссар тIий, нигьачIи, Гитлердул амру бувну бивкIссар шагьрулул лагма ругьан.
«Ва шагьру ккашил бивчIан бан аьркинссар. Шагьрулувун­сса циняв ххуллурду кIулу къабуххансса куццуй бащияра. РахIму къабувну бичлачияра ттупру. Му чIумал багьантIиссар шагьру, хъинну дирсса ахъулсса кунма», — увкуссар Гитлердул. Ленинградрайн бацIаву дакъа бичлай бивкIссар ттупру, кьакъадагьавай диркIссар артиллериялул цIу. Ленинград шалклуву бувгьуссаксса хIаллай немецнал бивчуну бивкIссар шагьрулийн 100 азарва ттуп.
Оь кьини дуркссар шагьрулул агьалинайх. Шагьру щала душманнал вив ласуннин, буккан бан бювхъуну бивкIссар 500 азаруннийн къабивсса инсантал. Шагьрулуву ливчIссар 2,5 миллион инсантурал, миннавух – 400 азарва оьрчI. Яла захI­матмур агьалинайх кьини дуркмур хьуссар шагьру шалклувусса цалчинсса кIи. Немецнал ттупру бивчуну, дуки-хIачIиялул складру ппив бувну, инсантал дуканмур дакъа ливчIссар. Инсантуран ччатI биян буллай бивкIссар самолетирттай, мукунма Ладожский бярнийх бавкьусса микIирайх.
Бичлачисса ттупавух ва ккуллардал цIаравух щупIиртурал диян дуллай бивкIссар, чан-кьансса дунугу, дука-хIачIанмур бярнийх нанисса «Оьрмулул ххуллийх». Ккаши ялу-ялун гуж хъанай бивкIссар. Ккаши бащан бан инсантал дири-дирирмур канан бивкIссар. Ххишалдаран зия хьуссар шагьрулувун щин нанисса система. Щин ласлан багьссар Нева неххая ва каналлая.
1941 шиналсса кIи цурдагу ляличIинура дяркъусса хьу­ссар. Гъилишиву дакъашивугу инсантуран ххишаласса зулму хьу­ссар. Укун захIматсса тагьарданий бунува халкь шагьру буручлай бивкIссар. Декабрь зурул ахирданийнин чIявусса халкь ливтIуссар ккаши ва дяркъу духIан къархьуну.
Ккашил инсантал тIирка тIий багьлай, литIлай бивкIссар. 1942 шинал интту марххалтту бав­ссусса чIумал шагьрулуву 13 азарда жаназа ляркъу­ну диркIссар. Ххишаласса къия дирссар нину-ппу бакъа ливчI­сса оьрчIайн. ХIалдания лавгун, бувххунун бивкIссар ми бявкъусса квартирардавун. Ленинград шалклуву буссаксса хIаллай ккашил ивкIуну ур 642 азара инсан.
1944 шинал январь зурул 24-нний, Волховский ва Ленинградский фронтирттал гьужумрайну, Ленинград итххяххан бувссар шалклува. Шалклуву му чIумал сагъсса 560 азара инсан ливчIун ивкIун ур, дахьва шагьрулул лагма рургьусса чIумалнияр ххюлий чансса.
1941 шинал январь зурул 8-нния байбивхьуну, 1944 шинал январь зурул 27-ннийн бияннин, 872 кьини лахъи ларгссар инсаниятрал тарихраву яла оьхIалсса ва къучагъшиврул барашиннану хьусса блокада. Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилуву ккаккан дурсса къучагъшиврухлу 1965 шинал май зурул 8-нний Ленинград шагьрулун дуллуссар Шагьру-виричу тIисса цIа. Ленинград шаклува тархъан бувсса январь зурул 27-сса кьини ккалли дайссар Аьрасатнал аьралуннал бюхттулшиврул кьинилун.