Ламу бувансса чаран ляхълай бусса бур

Гьашину 2018-ку шинал бувксса «Илчи» кказитрал цалчинмур номерданий кIицI лавгун буссия Хъуннеххайсса Хъюйннал шяраваллил лувсса ламу, лавхIуну бушиврийн бувну, бакьин буван ягу цIусса буван багьлай бушиву.

ХIажимурад ХIусайнов
Кказитрай макьала дурккун махъгу, на цIуххаву дуллай уссияв ва иширал ялув. Вана утти ххуйсса хавар бувсунни Ккуллал райондалийсса ххуллурдал идаралул каялувчи ТIутIилаев Аьвлулхаликьлул.
— Цакуну ва ламу буван чIярусса арцу аьркин хъанай душиврийн бувну, Дагъусттаннал «Автодорданул» дуллай бур ламул чIарах машинартту занан бюхъайсса, 500 мет­ралул лахъишиврийсса ххуллу бувансса проект. Мукунма гайннала пикри бусса бур шикку бишин чIумуйнусса, ца машина гьан бюхъайсса, пантоннайсса ламу.
Ккуллал райондалул администрациялул вивсса политикалул отделданул каялувчи Хизриев Шам­ххаллул бувсуна Дагъусттаннал хIукуматрайн ва «Автодорданул» каялувчинайн райондалул бакIчи Сулайманов Саэдлул чагъарду чивчушиву ва ламул хIакъираву.
Хьунхьуви чаран жула иширан. Ялугьланну дахханашиндарах.