Ххютула – чаннайн

Январьданул 29-нний Дагъусттаннал БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлул ва Рособрнадзорданул каялувчи Сергей Кравцовлул каялувшиврулу хьусса батIаврий ххал бивгьунни, ЕГЭ-дулаврийн хIадургу хьуну, му дулаврил даража лахъ баврил хIакъиравусса масъалартту.


БатIаврий гьуртту хьуминнал ихтилат хьунни ЕГЭ дулаврил ххуллий гьашину хьусса цIушиннардая, уттигу цал ххал диргьунни ларгми шиннардий дурсса давуртту ва бувсунни ялун нанисса чIумал дузал бансса масъаларттая.
Сергей Кравцовлул бусаврийну, приоритетсса давурттуну хъанахъиссар ЕГЭ ххютула чаннайн дуккан дурну, му марцIну, тIайлану дулаву.
«На вихну ура, махъсса шиннардий дуллай бивкIсса давуртту ттинияр шихуннайгу дулланшиврийн ва дуккаврил система лиян дуллали­сса ишру цукунчIав тикрал буллан къабитаншиврийн. 2017 шинал ЕГЭ дулаврил хIасиллал чIалачIи бунни тагьар хъин чулийннай даххана хъанай душиву, 2013 шинал дуллуминнух бурувгун. 2013 шинал оьрус мазрал кIиварду лавсминнал кьиматру «ххювардайн» кIура баен буллай бивкIун бур щаллусса нюжмардий (сайки 1000 иш хьуну бивкIссар). ДукIу тIурча, мукунсса иш хьуну бур 30. Чан хьуну бур ЕГЭ дурагу къадуллусса оьрчIру. Аьмну лавсун, хъунмур экзамен тIайлану дуллуну дур чIявуминнал», — увкунни Рособрнадзорданул каялувчинал.
ДР-лул дуккаврил ва элмулул министрнал хъиривчу Шираьли Аьлиевлул бусаврийн бувну, гьашину ЕГЭ дулунтIиссар 12 азаллий 701 оьрчIал. Декабрьданий миннал чирчуну дур ЕГЭ-лийн итабакьин бучIишиву ххал дигьинсса сочинение, 318 оьрчIал муний лавсун бур «кIива» (незачет). Февральданий мукунма оьрчIру ххал бигьлагьисса зачет хьунтIиссар агьамми дарсирдал. Апрельданий ЕГЭ хьунтIиссар нитти-буттансса, жяматрансса ва СМИ-лунсса.
БатIаврий ихтилатру бунни Рособрнадзорданул контрольданул ва качествалул управлениялул хъунама Игорь Круглинскийл ва тестированиялул федерал центрданул директор Юлия Егоровал.