Тарихрал дирхьусса оьсса дарсру

Декабрьданул 18-нний 2009-кусса шинал «Илчи» кказитрал 51-чинсса номерданий рирщусса «Сталин. Историялул дарсру. Жулва лак» тIисса макьалалий жула аьпалухьхьун лавгсса профессор, тарихрал элмурдал доктор МахIач МахIаммадов тай бала-хатIасса 30-ку шиннардий хъанай бивкIмунил хIакъираву тIий ур укун:
Ваччиричу, хьхьичIа-хьхьичI социализмалухлу жан кьурван дурсса большевик Гьарун Саэдов къакIулсса лаккучу акъассар. Ганал уссу Сайпу 1934-ку шинал ивкIун ур Лакрал округрал прокурорну.


Гава чIумал Ваччав бивкIун бур Саэд-ХIажинал арсру, ххюя уссу, хъинну хIарачат бусса, захIмат ххирасса, кани-кIунттихь ду­сса арамтал. Миннаясса цаннал, Ханнул, диркIун дур цалла дур­сса шанна нигьирайсса гьарахъалу. Га чIумал диркIун дур, коммунистурал дуртун, махъ цанна балану дуккансса, ххуй дакъасса аьдат: цахъис кани-кIунттихь дума, цахъис къув бивчума, махъминнан иттав къалану чIалачIи уллалисса. Му аьдат ваччиял чIарахгу дурккун дакъар. Цанмагу, махънангу балаллун, шяравун увкIсса Сайпу, цаппара цалва шяраваллил инсантуращал бугу-бувтун, хьхьунил 12-нний лавгун гьарахъун, Ханнущал къалмакъал дурну, пистолетрал обойма ганайн дуруган дурну дур. Ханнулгу, яхI бусса ваччиричунал, дурккун ххаржан, лиркIуну, цаяра хьхьичI Сайпу ивкIуну ур. Бунагьирттал аьпа баннав миннал, къаликканнав щарнийн ххишала мукун­сса бала. Амма. ДукъарчIусса социализмалул бувччу бувсса ва­ччиял Хан душман увну, щарнил хIатталлив уччан къаивтун ур. Га уччан цаягу ваччиричу къаувккун, мащихъиял увччуну ур. «Кулацкий» террористический акт против представителя Советской власти» тIисса статьялийн бувну, Ханнул тахсир бакъасса мукьагу уссугу, гайннал ацIния ряхра шинайн бивми арсругу бавкьуну бур.
Бурги кIа Дивир-Саэдхъалмур къатлулмур бутIухгу. Хъуна-хъунама уссу Бадави Саэдов, губернаторнал делопроизводительнал къуллугърайн гьаз хьуну ивкIсса инсан, Соловецкий жазиралий дуснакьрал увкуссар учай. Гьарун ЦIахъардал-Къуманиву къазахънал увтун ур. Сайпу – кIукун. Махъ-махъма уссу Дивир Саэдов, нарком земледелия хьу­сса, 37-ку шинал увгьуну, дуснакьрал увкуну ур. Гьала, ми иширттавун Аллагьгу хIала уххайшиву чIалай бур. Ханнул хъуна-хъунама арс Имран, аьпа баннав, ххуйсса адамина, увгьусса чIумал, цала буслай, муххал ус­ттар уну, Ростоврай дуснакьраву, ялун дучIансса ятIапран цIусса нарядругу дуллали увну ивкIун ур. Гичча Архангельскалийн тIайла увккун махъ, кIиккун цащала Ростоврай ивкIсса лаккучунал чагъар бувкIуна тIива, инара дурсса наралий, вила душманнал уссу Дивир, цайва буллалисса зулмурду бухIан къавхьуну, цанма цалва бувну, ивкIунни тIий. Ххаллилсса, Ваччиял щар ххуй дансса арамтал, я вай, я тай талихIрайн бувккун бакъар. Вана историялул кьанун.
Утти дур кIа ххуллий Ханнул гьав, Совет заманнай кIаний цIа чичингума райкомрал къабитайсса бия. Утти учивияв, кIа гьав хъанай дур, цалчин виричусса ваччиричунансса гьайкал, кIилчин, га чIумал Ваччиял жяматрайн дирну диркIсса авлия­сса азарданухсса гьайкал. Шамилчингу, ува-учиннача, утти, га цалла Ханнул гьарахъалу кунна, лирну ларгсса социализмалухсса гьайкал. Ваччияхь ура учин ччай, муна чIалай заманагу, низамругу даххана хьуну, так ваччиячIа ваччи бакъа къаличIайшиву ккав­ккунча, хьумунил кьиматгу бивщуну, бавтIун кIа Ханнул гьа­ттай, хъирив Сайпулмуний, ца хъуннасса мавлудгу дурну, кувннайн кув хъямалагу багьну, кIа зулла шяравалу ядара куну. Шиву махъми лакранссагу дарс дуссар…

ХIакьсса затру куну бур жуна цинявннангу бусравсса, кьимат лавайсса МахIачлул.
На, Имраннул арс ХIажиев МахIаммад, ура кIа Ваччиял гьарахъ ивкIуну ивкIсса Ханнул арснал арс.
ХIасил, Ханнулгу, Сайпулгу дянив рагьан дан ччисса инсантурал Сайпугу гьурттуну щя­бивкIсса дуссухалттул мажлисрай, Ханнуяту мазру буллай, га виятувагу, вил щарссаниягу лайкь бакъасса затру тIий ия тIий, Сайпу уцIин увну ур щала. Кайп хьусса Сайпугу вих хьуну ур. Лавгун миччава гьарахъун.
Гьарахъ хьун бумур хьуну махъ, яни Сайпугу, Хангу цаннал ца ливтIуну мукьах, Ма­хIачкъалалия Ваччав увкIссар Дагъусттаннал хъу-лухччинул нарком, ивкIусса прокурорнал уссу, Дивир Саэдов. Гьалак бивчусса халкьуннал дянивату баллай бивкIссар личIи-личIисса танмихIирттайнсса оьвчавур­тту. Буллай бивкIссар хIатта укун­сса маслихIатгума: 16 шинавусса Имраннул ялун буттал Ханнул жаназагу дуртун, кIиягу Сайпул гьаттай ччуччин. Амма Дивирдул къабивтссар агьали «самосуд» буван.
Хан уччансса цучIав акъа, лагмасса щархъая бувкIсса цапарассаннал га увччуссар ца­лла къатрал хIаятраву, аьмсса хIатталлий уччансса ихтияр къадуллуну. ХIатта 1936-ку шинал бивкIусса Ханнул шанна шинавусса душгума къабивтун бивкIун бур хIатталлий буччан. Гава хьхьуну Ханнул уссурвалгу, миннал кулпатругу бувгьуну, бавкьуну бивкIун бур дуснакьрайн кIура баен бувсса мизитравун. Хъиривмур кьини Гъумучату милицанал конвойтал бувкIун, бувцуну лавгун бур, хьхьичI бавкьуну, бахьтта, мукьагу уссугу, вайннал арсругу.
Рамазаннул арс Дамадан му чIумал зий ивкIссар Гъумук райком партиялул орготделданул хъунаману. Гьарахъ битавур­тту хьусса чIумал, Ханнул чайгу буртти ивкIун, Дамаданнухь хьумур бусан никъащуну лавгун ивкIссар Жалал. КIиккува увгьуну ивкIссар ми кIиягу.
АцIния ххюра кьинилул му­тталий силисттагу нани бувну бив­кIун, август зурул 27-нний 1934-кусса шинал кьувкьуссар диван. Рамазан, Адам, Маккашарип ва Жалал ккаккан бувссар аьщун бизан, МахIаммадлун ва Имраннун дуллуссар ацI-ацIра шин, ХIа­сан-ХIусайнма тIурча, ккаккан увну ур тахсир бакъасса ушиврий. Мунайсса тахсир лиххан баврингу савав хьуссар тIар судрай му цакуну судъянал ниттил ля­хъан бувну бивкIсса шеърирду ккалай айишаву. Микку суд бяличIан бувну, бувтун бивкIун бур хъиривмур кьинилийн. Шеърирдугу судьянал ниттил чивчуну бивкIун бур 1917-кусса шинал, Деникиннул аьскартурал хьхьичI авкьуну, Гьарун Саэдов цилла къатрал хьхьичIух увцуну нанисса чIумал. Вайнна мивасса ххару:
Аски душман, большевик,
Насу, ххуллухъин баннав…

Имраннул дакIнийн бичавурттава

Ваччиял гьарахъ ттул ппугу, Сайпугу цаннал ца лив­тIуну мукьах, нагу, ттул уссур­валгу, Гъумук судрал кьувкьу­сса танмихIрай, гьан бувнав МахIачкъалалив, Маячная тIисса дус­накьрайн, гичча яла ятIапрай тIайла букканшиврул Ухссавнил чулийсса жунма-жунма кка­ккан бувсса кIанттурдайн. На МахIачкъалаллал дуснакьрайва ушиву бавну, дуркIуна нину. Проходнойлийсса къаралчинан магариш бувну, ниттища бювхъуну бия ттущал хьунадакьинсса мажал хьун бан. Ттуйн хъямалагу дагьну, аьтIунгу дир­кIун, ниттил ттухьхьун дуллуна кIяласса карщул далухIи, гиву дуссар куна виврагу бивхьусса шагьнал лачIал ккурч. Му ппурттуву къаралчи левчуна увкIун, дуснакьрал начальник най урча, анаварну личIи хьияра увкуна. Га чIумал гикку начальникну ия Ккацраннал Апанни, ттула буттал хьхьичIунсса дус. Ниттийн цал ялагу хъямалагу агьну, на анаварну личIи хьура. Ттула буттал дус уну тIий, нигьагу къаувсун, авчура тIайлана начальникнал хьунийн. Ваччав увкIсса чIумал, гьантта икIан Апанни жунний ацIайссия. На уний ацIангу увну, ганал амру бувна къаралчитурайн, карцерданувун акьияра куну. Авкьунав на карцерданувун. Щяв дия щин, муххал ххурххуппа бусса чIавахьулттай бакъая пюрунтру. Дуканмургу ларсун къабувкIуна, на карунних дуркуссия ниттил ттунна дуллусса ккурч.
ЛивчIунав жу Маячнайлий шанма гьантлий. Яла тIайла бувккунав Ростовуллал областьрайн. Гагу бия дуснакьлув­тал чIумуйсса бацIайсса кIантту. Гиччагу шанма зурувату ятIап­рай бачин бувнав Архангельскаллал чулийн. Бачингу бувнав чIавахьулттугу бакъа­сса тIаннул вагоннаву. ЧIиралгу, магъулгу дазуй бия анжагъ ца чIивисса чIавахьулу, муххал барурдугу бусса. Ла-яла цаннал ца гьаз буллай, буруганмур буллай бикIайссияв кьатIув. ЦIансса вагондалуву жува чун бивссарув, ци манзил бивтссарив жун кIулну къабикIайва. Гивун цукун ласун бювхъуну бивкIссарив къакIулли, ца дянивсса оьрмулул адаминахь дия ца кIиссаксса чIила. Му чIиллух тахта ттирикIлай, чIирай ганал хьун дуруна чIирисса ккутI, кьатIушав ябитлансса. Га опыт бусса ухьунссия, акъания гивун бигьанна чIила ласун къашай­ссия: уххайни, ххал байва гьарца базу. Ца хъун кIиссурал лагрулийсса ххярацлугу чIалачIи дурну, ганал яла экьируртуна цахьрасса чIила. Га чIила ххуй дирзун, на ххявхссияв ласун, амма ттуяр хьхьичI ганийн хъап учинсса мажал хьуна цаманал. Ирглийсса станциялий, муданма кунма, лагма буклай, вагон ххал буллалисса къаралданун ххал хьуну дия га ккутI. Бу­ккан бувну жу циняв вагондалува, щябивтунав цаннайн ца лажинну муххал ххуллий. Вагон вивату ххал буллалисса чIумал, гайннан ляркъуну дия полданий га чIила. ЧIила дуллуна ссунтI учин ккаччихьхьун, бия лахъсса, загълунсса ца овчарка. Яла бачин бувна жу щябивкIсса кьюкьлуйх га ккаччи. Га чIила, ттуяр хьхьичI ххявххун, ларсун диркIсса адаминачIан бивсса чIумал, ккаччил, хъап увкуну, дургьуна ганал ка. Булувкьуна яла кьацIа тIий, кIутIу уллай, ххяхлай. Ахиргу, адамина агьуна, кIулшилия лавгун. Так му чIумал бакъа гайннал га кка­ччи букьангу къабувна. На щукру буллай ливчIунав чIила тту­хьхьунна къадирирнура лирчIун дикIаврийн.
Та-бунугу, цукун-бунугу, бив­ру жу Архангельскаллал областьрайсса зоналийн. Га зоналий ия 250 азара дуснакьлув. Бавкьунав яхъанан тIаннул баракирттавун. Занази бувнав даврийн. Ккаккан дурсса норману дия ца ххарачIанттух кIиннал ххуку бан 110 мурхь. Ххуку бувну махъ, марцI бувну къяртрацIагу, кувннил ялув кув бишайссия циняв тталлу. Мурхьирая ххуку дурсса, кьатI дурсса хъархъивгу ккаккан дурну дия ччуччин. Биттур дурсса нормалухлу булайва щаллусса пай. ДачIи норма биттур дарча, булайва анжагъ бачIи пай.
Ттула уртакьнащал архIал жу, чан-чанну тIий ххишала хьун дуллай, биттур дуллан бивкIру кIилийнусса норма, ласлангу бивкIру дукралул кIи-кIива бутIа.
Зоналий чIумуя-чIумуйн шайва хъамакъабитансса ишругу. Ца кьини, ахттайн бивзсса чIумал, ччуччин хIадур дурсса къяртрал бакIуйнгу гьаз хьуну, ца дуснакьлувнал (оьрус журалул инсан ия): «Гьу, угьира на!» — куну, лахъну вевгу куну, тIанкI куну кIа бакIуятугу, ливхъуна бусса чаралий вацIлул чулийнай. Мува цIана ккаччащал архIал, ттупангругу битлай, хъирив багьуна къарал. Амма та инсан, цуксса махIатталнугу, минна­хьхьун къаиривну ия. Ца шанма зурувату бувкIуна зоналул хъуниминнайн чивчусса та лихъачунаясса чагъар: «Барчаллагь, салютругу дуллай, на тархъаншиврийн тIайла уккаврихлу», — тIисса мукъурттищалсса.
Зоналул складрай учетчикну зий икIайва ялун уруган сагъсса-саламатсса ца инсан. Мукун бигьасса давурттай тIурча, зонардай чIявуну зий бикIайссар сагъ чансса, чулахъсса инсантал. Мунияту чансса къашайва жул дянивгу ихтилатру та адамина тикку циванни зузисса тIисса. Амма ца хьхьуну, уттуишин хьхьичI янна ликлакисса та инсан ххал хьуну, на хIайран хьуну ливчIунав: кьяпун кIанттай танал бакIрай бия протез, яни кьабакI дия сси къабагьайсса чаннанния дурсса, дирхьуну дия ваца тюбетейка кунна; мукунна киямур кагу, ччангу бия протезрая бувсса; кьацIлин кIанттайгу бия протезру. КIюрххил даврийн ачайни, та цала цува бутIраяту атIайсса ия.
Ца шинавату бизан бувнав Коми АССР-данийн, муххал ххуллу бишин нанисса трасса хIадур буллан. Тиккугу дия мура биттур дан аьркинсса даврил дуцин – 100-150 метралул манзилданий дичин багьлай бия кка­ккан дурсса грунтрал кубометрарду. ЗахIматсса дия даву. Даву багьайсса куццуй, марцIну дуллалиминнан дуснакьрал чIунгу кутIа дайссар учайва жухь. Ти­ккугу мува ца нормалух ца паек дукралул булайва. ЧIал къавхьуну на лавхъра кIира нормалийн. Ттунма буллусса ххишаласса бутIа на бачIайссия ттула ссурахъу МахIаммадлуйхгу, бачIайссия мукунма цайминнайхгу.
Ларгуна ххюра шин. Ттул ссурахъу МахIаммад итаавкьуна шавайн. Нарив тIурча, къаитаавкьунав. Оьккину зия хьуна ттул дакI, ттулвамур приговор (10 шин) баххана къабувнува кьабитлатисса ххай. Барз ва бачIиннува ттуйн оьвкуна зоналул начальникначIан. Танал куна: «Ина тархъан увну барз ва бачIи хьуссар. На ина аглан увссияв, цIусса лаххия ларсун бучIаннин, ми тIартIсса янналуву шавайн тIайла къау­кканшиврул», — куну. Яла на танал, увцуну складрайн, лаххан увнав цIусса форма. Миччава увцунав цува нанисса машиналий 25 километралул манзилданийсса бучIа-лагайми бацIайсса пунктрайн. Миччагу яла, цамур кьай духхай машиналий 250 километрагу диртун, ивра мукунмасса цамур пунктрайн. Микку ттун лявкъуна барз ва бачIиннул хьхьичI лавгун ивкIсса ттула ссурахъу МахIаммадгу, хьхьирийх бачинсса жами бучIаннин ялугьлай. Шанма гьантлува бувкIуна жами, муний бувкIссияв Архангельскалийн, гичча яла поездрай – МахIачкъалалив.
МахIачкъалалия Ваччав тIур­ча, мадарасса хIаллай пикри буллайгу бивкIун, жу хIукму був­ссия, мудан лагайсса жула лакрал ххуллийх къалавгнува, тихачил, ссурхIиял аьрщарайхчин, гьан – хатIалийсса ягу къахатIалийсса хьунабакьавуртту хьуну, иш къалмакъаннайн къабукканшиврул, гьарахъ хьусса трагедиялул биян бувсса аьратталсса асарду дакIурдиву ттигу лагь-мак хьун буванува бивкIун тIий. Дахадаевуллал райондалийхчин Цалчинмур ЦIувкIрав був­ккун, цIан дагьаннин бавцIунугу бивкIун, бувкIссияв Ваччав. Шавайн уххайхту, ттуцIун ларчIуна нину…

Муния махъ ттул ппу Имран лавгссар 1941-шинал байбивхьусса дяъвилийнгу. Дуснакьирттай миксса ккагу-ккавккун, лавгссар яла аьрайнгу. Та яла къизгъинсса ва рахIму бакъасса Сталинградуллал талатавриву гьурттугу хьуну, мукьра шин фронтрайгу дурну, зана хьуссар ялагу шавайн.
ЛивчIсса оьрмулий, промкомбинатрай муххал усттарнугу зий, Имран занай ивкIссар колхозрал давурттайнгу. Ва­ччав къабивкIссар цавагу къатта ттул буттал каних бувсса муххал ярагъ ишла къабувсса.
Аьщун бизан увкуну бивкIсса Рамазан, Адам, Маккашарип ва Жалал тIайлабувккун бивкIссар ятIапрай Ростовуллал областьрайн. Тичча Рамазан ва Адам гьан бувну бур Магаданнайн. Ца шинава тиккунма тIайла бувккун бур Маккашарип ва Жалалгу. Зий бивкIун бур муси дуккайсса хъинну захIматсса кIанттурдай. Яла, дяъви байбивхьусса ппурттуву, аьщун бизаврин кIанттай ккаккан дурну дур тани яла хъуннамурну диркIсса 25 шин дуснакьрал.
1949-кусса шинал, яруннан чани бухлагаврийн бувну, Жалал итаавкьуну ур. Рамазан ва Адам ливтIуну бур дуснакьравува, бувччусса кIанттугу къакIулссар щинчIав. Кьуния ххюра шин дуснакьрайгу дурну, Маккашарип зана хьуссар ма­хъунай. ИвкIуссар 1975-ку шинал. Ма­ккашариплун диван кьувкьу­сса чIумал, мунал МахIаммад тIисса арснан диркIссар шанна шин. Ппу шавай най Гъумукун ивну ушиву бавну, 1959-кусса шинал мунал хьунийн цала чIунархIал гьалмахтуращал лавгун ивкIссар Маккашариплул арс МахIаммад. ЯтIувахъаятугу ливчуну, Ккуллал ва Лакрал райондалул дазучIан ивсса кIанттай, МахIаммадлун ххал хьуссар чюмадангу канихьсса чIирттаравусса ца къужа. Ганал цIувххуссар жагьилтурахь, зу цумур шяравату­сса буру куну. «Жу Ваччату буру», — ку­ссар МахIаммадлул. «Вил бу­ттан цIа цур?» — цIувххуссар къужлул. «Маккашарипри», — куссар МахIаммадлул. Микку, цакуну аьтIунгу ивкIун, ппу хъямала агьссар арснайн.
Та 34-ку шинал хьуну бивкIсса лухIи балаллуцIун бавхIуну хIа­сул хьусса цаннияр ца кIусса, захIматсса кьадардугу дакIнийн бичлай, хъиривсса никирттан тачIав хъамакъаритансса тарихийсса дарсруну хьувча тIисса ниятрай, кIай кIивагу тухумраясса цаннил варис хIисаврай, МахIачлул хIакьсса мукъур­ттил хъирив нагу тикрал бан ччай ура аькьилсса лакку учалалул махъру: «Хьуну лавгмуний аьтIий хъинссар цIуну ялун бувкIмуниха зума тIийнияр», — куну.
Имраннул арс
ХIажиев МахIаммад,
ш. Ваччи