Дагъусттаннайгу бур тай кьурчIи кьинирдал бардулт

Январь зурул 27-нний Ленинград шагьру фашистурал дирхьусса блокадалия мурахас шаврин 75 шин хьунни.


Руслан Къардашов
Ленинград немецнал аьралуннал вив лавсун хьуну дур 881 кьини, миннуя 661 гьантта – бомбарду ялун бичлай (ца гектарданул лагрулийн хIисавну 480 снаряд).
1941 шинал ноябрь зурул 20-нния декабрьданул 25-ннийнин зузиминнан дулайсса диркIун дур ччатIул 250 грамм, вайминнан – 125 грамм. Ва зуруй ккашил ивкIуну ур 50 азара инсан.
Шагьру вив лавсъсса манзилданий гьантлун 4000 инсан накьлу шайсса ивкIун ур, блокада ду­ссаксса хIаллай – аьмну 641 азара инсан. Миннава щаву дирну – 17 азара инсан, вайми – ккашил ливтIуну бур.
Дяъви байбишин хьхьичI Ленинград шагьрулий ялапар хъанай ивкIун ур 2,5 миллион инсан, миннава – 400 азара мюрщи оьрчIру. Ладога бярнийх кIинттул тIивтIусса «Уттарашиврул ххуллийх» ххассал увну ур 1,3 млн. инсан. Бутлатисса бомбардал ппив-ххив бувну бур 840 завод ва фаб­рика, 500 школа, 170 медициналул идара, 8 ТЭС, 187 гьайкал ва м.ц.
Амма… Шагьрулул инсантурал щаву дирминнавун бутIинсса 144 азара литIра оьттул бавтIун бур, 212 завод ва фабрика ччаннай бацIан бувну, 400-нния ливчу­сса ярагърал журарду итабакьлан бивкIун бур. Медсестрахъулну зий 30 000 душ ва хъами бивкIун бур, 600 азара чIава жагьил заводирттай зий, итадакьлай бивкIун бур танкру, бронемашинартту, ттупру, минометру, минарду…
Зийнма бивкIун бур кинотеатрду ва библиотекартту.
БухIан захIматсса ккаши ва баларду ккавккун бур тай шиннардий Ленинград шагьрулул ялапарлувтуран.
Ленинград шагьрулий тай кьиямасса кьинирду духIан багьсса 10 инсан цIана Дагъусттаннай оьрму бутлай ур.