«Гьурала, оьрчIрув!»

ЦIуссалакрал райондалий Ватан дуруччултрал кьинилун хасну, райондалул Спортрал ва физкультуралул комитетрал сипталийну, хьунни «Гьурала, оьрчIрув!» тIисса спортрал бяст-ччаллу.
Шикку гьурттушинна дунни 9 школалул дуклаки оьрчIал. Бяст-ччаллу хьунни байрандалул кьинилун хасну чIюлу був­сса ЦIуссачIурттащиял школалул спортзалдануву. ОьрчIал чIарав бацIан ва ми барча буван бувкIун бия райондалул администрациялул вакилтал, школарттал директортал ва ДСЮШ-дал зузалт.

ЦIуссалакрал райондалул бакIчинал хъиривчу ХIажи ХIажиевлул кIицI лавгунни укунсса мероприятияртту жагьилтурал оьрмулуву хъинну агьамсса хъанахъишиву.
ОьрчIру барча бунни райондалул Спортрал ва физкультуралул комитетрал зузала Анзор Абакаровлул ва 1-мур ДЮСШ-рал директор Сергей Аьлимовлул.

Спартакиадалул хъунама судья ХIажи Буттаевлул баян бувна бяст-ччаллал номинацияртту ва тIуркIулул низам.
Спартакиадалий гьуртту хьусса цинявппагу оьрчIру шайсса хIарачат буллай бия гьунарду ккаккан бан.
Бяст-ччаллаву аьмну цалчинсса кIану бувгьунни

ЦIуссачIурттащиял школалул командалул, кIилчинсса кIану бувгьунни Чапаевкаллал школалул жагьилтурал. Шамилчинсса кIану кIибавчIунни ЦIуссалакрал гимназиялул ва Аьхъардал школалул командарттайх.
Ххув хьусса ва гьуртту хьу­сса командарттан дуллунни хIурматрал грамотартту, кубок­ру, медаллу ва бахшишру.

Имара Саидова