Барча буллай буру

Цува зий ивкIсса давур­ттай хъуни-хъунисса мурадругу хьхьичIунну ва лажин кIялану бартбивгьуну, «Дагъусттан Респуб­ликалул лайкь хьусса строитель» цIа ларсъсса, Ккуллал жяматрал лайкьсса вакил, Ушанхъал Мамайлва Загьидатлул арсСяидов Сяидлун ва зурул 19-нний хъанай дур 80 шин.


Ккуллал школагу къуртал бувну, Сяид армиялийн лавгун ур. Сяид ххаллилну къуллугъ буллай ивкIун ур Псковскаллал областьрайсса Остров шагьрулий ссавнил леххултрал армиялул полкраву самолетирттал механикну. Аьралий буржгу бусраврай лавхъун, зана хьуну мукьах увххун ур зун Дагъусттаннал аэропортрайн самолетирттаха къуллугъру буллан, дакьин дуллан. Микку зий унува Сяидлул къуртал бувссар Дагъус­ттаннал Политехникалул институтрал технологиялул факультет. Мугу къуртал бувну, хьу­ссар инженер-технолог. Яла зун увххун ур дуки-хIачIиялул проектру дувай институтравун, цал – инженер-технологну, яла – хъунама инженерну. ХIакьинусса кьининингу, пенсиялий унугу, зийна ур. Цала оьрмулул дус Тамарищал архIал вайннал хъуни бувну бур ца арс ва шанма душ, багьайкунсса тарбиягу дуллуну, цала-цала оьрмулул ххуллурдайн бивчуну бур.
Цала жяматралгу, агьлу-авладралгу дянив сийгу, цIагу цIакьсса, хIурмат ххисса Сяид ниттил увну кIицI лаглагисса 80 шинал юбилейгу барачат дуллай, чIа тIий буру ванан чIярусса цIуллусса шинну! Итаннав ина вила буциринная щалихханнин! ЧIявуссаннансса эбратри ина бувт­сса оьрму.
Виха дуаьлийсса вил дустал

Февраль зурул 14-нний жула лакрал, Дагъусттаннал бусрав­сса чув, Хьурттал шяравату­сса Апаннинал арс ХIажиев ХIажинан бартлаглай дур 80 шин.

ХIажи, ца хьурттан акъа­ссагу,щалагу ДагъусттаннанкIулсса ва цал цIа мудангу хIурматрай кIицI дайсса адамина ур. ХIажи Апанниевич Дагъусттаннал медуниверситет­рал азардал кафедралул каялувчири, студентътурал ва цала даврил уртакьтурал дянив кьадрулий­сса ва кьиматрайсса специалистри.
ДакIнихтуну чIа тIий буру жула ххаллилсса шяравучунан цIакьсса цIуллушиву, бу­ттал буттаяту ОьмархIажинаяту байбивхьуну, инсантал хъин буллай бивкIсса тухумрал цIагу, хIурматгу ябувну, вила оьрчIаягу, оьрчIал оьрчIаягу ххарисса оьрму.

Хьурттал жяматрал цIания
Кьурбанов Шамил ва АьвдуллатIипов АьвдуллатIип

ХIажи ХIажиевлул юбилей­ран хас дурсса материал ду­ккантIиссар «Илчилул» хъиривсса цания ца номерданий