Ламу бувансса чаран ляхълай бусса бур

Гьашину 2018-ку шинал бувксса «Илчи» кказитрал цалчинмур номерданий кIицI лавгун буссия Хъуннеххайсса Хъюйннал шяраваллил лувсса ламу, лавхIуну бушиврийн бувну, бакьин буван ягу цIусса буван багьлай бушиву. Читать далее