ХIакьсса оьрмугу, аькьилсса далиллугу

Вай гьантрай Дагъусттаннал Журналистурал союзрал хъунама, Аьрасатнал Журналистурал союзрал секретарь, яруссаннал «ХIакъикьат» кказитрал хъунама редактор, «Илчи» кказит­рал редакциялулгу хьхьичIунсса дус-ихтивар Аьли Камаловлул оьр­мулун бартларгунни 70 шин. Читать далее

Сийгу, цIагу

Цува зий ивкIсса давурттай хъуни-хъунисса мурадругу хьхьичIунну ва лажин кIялану бартбивгьуну, полковникнал чиндалуву чулийн увксса чувнан, ЧIяйннал жяматрал лайкьсса вакилнан Читать далее

ЦIусса сезондалийнсса хIадуршин

«Анжи» команда хIадур хъанан дайдирхьунни цIусса футболданул сезондалийн.

Р. Къардашов
Туркнал Белек шагьрулий хьусса цалчинмур хIадур шаврил бутIуй, гьантлун кIийл-кIийлва футболданул майданнив був­ккун, вардиш хьунсса тIуркIурду буллай буссия. Хьусса контроль тIуркIулий ххув хьунни Польшанал Читать далее