«Гьарцагу чIавахьулттива баллай бикIайва ванал букьвасса чIу»

Владимир Высоцкий ниттил увну 80 шин шаврин хас дурсса чIярусса батIавуртту хьунни щалвагу билаятрай. Миннувасса ца хьунни январьданул 29-нний Каспийскалий шагьрулул хъунмур библиотекалий. Читать далее