Барча зул кьини, журналистътал!

Барча тIий ура журналистътурахь, издательтурахь, полиграфиялул предприятиярттал зузалтрахь ва пишалул ветерантурахь сянаткаршиврул байранну хъанахъисса Аьрасатнал Печатьрал кьини!


Ва байрандалул цачIун буллалиссар цалва гьарца кьинисса захIматрайну Ватандалул цIанасса ва ялун дучIансса чIумул ишир­ттал буруккин буллалисса ва цинявннан цасса информациялул ва культуралул лагру дузал дуллали­сса инсантал.
Республикалул СМИ-рдал хъунмасса кIану бугьлагьиссар жяматрал оьрмулуву. ЛичIинува ттун хъин бизай, цуксса захIматшивуртту хьунадакьларчагу, тIайламур чичин хIарачат буллалисса, билаятрайгу, республикалийгу хъанахъисса, ххараххупписса иширттал куртIсса анализгу дурну, агьалинал хьхьичIун ххал бигьин личIи-личIисса инсантурал пикри-зикри ласун бюхъайсса журналистътал.
На вихну ура Дагъусттаннал журналистътурал ттинияр шихунмайгу хIакьмур чичланшиврийн, мунийну жяматийсса ва политикийсса иш-тагьар цалий дацIавугу, миллатирттал ва диннал арардугу, законшингу, аьдлу-низамгу цIакь дуван кумаг булланшиврийн.
Цинявннан чIа тIий ура тIайлабацIуртту, цIуллушиву ва хъин-ххуймур.
Дагъусттаннал БакIчинал кIанайсса В. Васильев