Ххаллилсса ттаттахъая ххаллилсса наслу

Ххаллилсса учитель ва тарбиячи, яхI-къирият дусса зунтталчу, Читтурдал шяравасса МахIаммадрасуллул арс Пайзуллагь Къушиев увну ур 1938 шинал. Январь зурул 11-нний ванал оьрмулул 80 шин бартлаглай дур.


Андриана Аьбдуллаева
Ми шиннардил лажиндарай бивтсса оьрмулул хIакъи-хIисав дуллан бивкIукун, бакъар цавагу лахIза хIайп учинсса. ЧIяруми шиннугу ванал гьан дурну дур халкьуннан кIулшивуртту дулаврил аралуву зий: учитель-тарбиячину, завучну, директорну. Гъумучиял дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, Пайзуллагь увххун ур Орджоникидзе шагьрулийсса Ухссавнил АьсатIиннал педагогический институтравун, тарихрал ва географиялул факультетрайн.

Мугу ххуйсса кьиматирттай къуртал бувну, 1964 шинал зун ивкIун ур МахIачкъалаливсса ятинсса оьрчIансса 4-мур школа-интернатрай. Ца-кIира шинава ивтун ур завучну. Кьуния кIира шинал мутталий ва интернатрай зий Пайзуллагьлул багьа бищун къашайсса давуртту дурну дур. Гьарица шинах, хьхьичIунну дуклакисса оьрчIругу бувцуну, лагайсса ивкIун ур экскурсиялий личIи-личIисса шагьрурдайн: Москавлив, Ленинградрайн, Аьшттарханнайн, Ттуплислив, Грознайлийн, Нальчикрайн. Укун­сса давурттайну ванал оьрчIавун ду­ккаврих гъира бутайсса бивкIун бур. Интернатрал оьрчIругу, архIал зий бивкIмигу хIакьинусса кьинигу бусраврай дакIнийн утлан бикIай Пайзуллагь.
1970 шинал Дагъусттаннай аьрщи сукку хьуну, хIура дурксса интернатрал къатри цIу дуккан дуллан багьссар. Гъанчу акъасса ятинтал, 60 оьрчI-душ ливчIссар интернатрайва нигьачIаву дусса къатраву. Му чIумал Пайзуллагь хъирив увккун, Министерствалия кумаг тIалав бувну, цува рязину лавгссар оьрчIру Ленинградуллал областьрайсса Волчек тIисса шагьрулий­сса интернатрайн бувцуну. Къатри дакьин дурну махъ цинявппа оьрчIру цIуллуну-сагъну зана хьу­ссар МахIачкъалалив. Му шинал Пайзуллагьлун дуллуссар «Отличник народного образования СССР» тIисса бусравсса лишан.
1986-ку шинал, педагогнал-тарбиячинал опытгу, зузаврил кьяйдардугу хIисавравун ларсун, КIулшивуртту дулаврил министерствалул ва гьан увссар МахIачкъалалив яла хъунмамур 37-мур школалул директорну.
1730 дуклаки оьрчI усса ва 82 учитель зузисса, дуккаврил чулуха махъун багьсса школа Пайзуллагь увкIун ца-кIира шинава шагьрулул хьхьичIунсса школалул сияхIравун багьну бур.
— Цукун бювхъур вища чIирисса чIумул дянив махъун багьсса школа му даражалийн буцин куну, цIувххукун, Пайзуллагь буслай ур хьхьичIра-хьхьичI дух хьусса ду­ккаврил система даххана дуршиву, оьрчIан дуккаврих гъира бутансса шартIру дузал дуршиву.
Ва школалул директорну зий 4 шин хьусса чIумал директорнал ва педколлективрал даву ххал дан бувкIун бур КIулшивуртту дулаврил министерствалул ва горОНО-рал комиссия. 37-мур школа багьссар шагьрулул 5 хьхьичIунсса школалул сияхIравун. Му шинал (1980) Пайзуллагьлун дуллуну дур «РСФСР-данул лайкь хьусса учитель» тIисса бусравсса цIагу. Ванал мукунна лайкь дурссар «Ларайсса категориялул учитель-методист», «Дагъус­ттаннал халкьуннал учитель» тIисса цIарду. Пайзуллагь хъанахъиссар захIматрал ветерангу.
Цала бутта ва ттатта ххаллил­сса учитель ва тарбиячи ушиву тас­ттикь бунни ванал оьрчIал ва оьрчIал оьрчIалгу. Цала цIа дирзсса душнил оьрчIал дукIу, мусил медальданий школагу къуртал бувну, Цасса паччахIлугърал экзаменнайгу 100 балл лавсун бур. Дустурал мунайн хъярчирай «Стобальник» учайсса бур. Дуккаврил гьунар ванайн тта­ттая бакъасса, цала буттаягу бивхьунссар. Ванал буттал Тимурдулгу школа мусил медальданий къуртал бувну бур. ЦIана чIава Пайзуллагь дуклай ур цIанихсса МГИМО-луву. Ванал хьхьичIуннайшивурттаву, гьай-гьай, ттаттал Пайзуллагьлул захIматрал бутIагу буссар.