ЦIусса ламу буван чIун хьуну дур

Жула зунттавусса шяраваллал дянивсса ххуллурду нигьачIисса бушиву цинявннан кIулхьунссар. ЧIун-чIумуй вай ххуллурдай захIматсса аварияртту шай.Хъинну мугъаятну машина бачин буван багьлагьисса ххуллурду бур жучIава. ХIукуматрал итадаркьусса арцух чIун-чIумуй бакьин бувай жула ххуллурду. Амма миннул ца бутIану хъанахъисса ламурду нажагь бакъа бакьин буллай бакъар.


ХIажимурад ХIусайнов
Вана уттигъанну, цIусса шинал цалчинми кьинирдай, Ккуллал райондалул ххуллурдалсса байсса идаралун бишин багьунни Хъюйннал лувсса Хъунне­ххайхсса ламуй хъуни машинар­тту къазанансса муххал турбарду ва къадагъалул лишан.
Ламуйсса муххал ригеллу лархIуну дур (бургияра сурат­рах). Ва ламуйх 3,5 тонналияр кIушиву дусса машина бачирча, къабухIан бюхъайссар тIар. Мунияту хIукмулул заллухъруннан чара бакъа, ва бухмур ламу бакьин байссарив, чIарав цамур байссарив, ци-бунугу буван багьлай бур. Ва ламу багьарча Хъювхъиял, ЦIуйшиял, Ссухъиящиял, Вихьуллал, Къяннал шяраваллащалсса дахIаву духралагантIий дур.